Miljö

Miljö

 •    

   

  Vet du att: Under 2010, samlades ca 4.6 miljoner ton hushålls- och industriavfall in i Israel.
   
   
  Vet du att: Mellan 2006 och 2010, ökade mängden byggnadsavfall från 250 000 ton till 1.7 miljoner ton.

   

   

   

   

   

   

   

     
 • icon_zoom.png
  Blommor Blommor
   
   

  Israel är ett litet tätbefolkat land som har brist på vatten. Den öppna ekonomin växte relativt snabbt under större delen av 2000-talet och befolkningen växte mer än i genomsnitt i OECD-länderna. Trots de påfrestningar som en sådan tillväxt har inneburit har Israel lyckats minska utsläppen av större luftföroreningar, begränsa energi- och koldioxidutsläppen i sin ekonomi och ytterligare minska färskvattenabstraktioner och utöka antalet skyddade naturområden.

   >>>Israel Ministry of the Environment

   

  OECD presenterar Israels första miljörapport

  OECD, (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling), överlämnade till Premiärminister Benjamin Netanyahu den 8 november 2011 sin första rapport Environmental Performance Review (EPR) om Israel. Rapporten ger en överblick av Israels miljöpolitik under det gångna årtiondet och presenterar 41 rekommendationer avsedda att stödja Israels initiativ på områden som grön tillväxt, miljöhantering, internationellt samarbete, vattenhantering, biologiskt mångfald, klimatförändring och luftkvalitet och sophantering.

  >>>OECD - En översikt över Israels miljöarbete

   

   

  >>>Facebook Green Israel

   

   
 • Vatten, Israels största utmaning
  Israel står inför stora problem för att kunna uppnå den vattenmängd och vattenkvalitetet som är lämplig och tillgänglig för användning i jordbruket, industrin och i hushållen. Det finns olika sätt att testa vattenkvaliteten dvs koncentrationen av nitrater, grumlighet och klorider. I Israel är de tillåtna kloridhalterna i dricksvattnet 600 mg/l. Det kan jämföras med den standard som sätts av Världshälsoorganisationen, som bara är 250 mg/l.
   
   
  Att spara vatten i Israels vattenkällor är en av de större utmaningarna som Israel står inför idag. Israel trädde in i 2000-talet med en av sin största vattenövertrassering någonsin. Idag står det ackumulerade underskottet på 1.5 miljarder m3. Det motsvarar ett års vattenkonsumtion, jämfört med det genomsnittliga årliga påfyllnadstakten i större akvifärer. Dessutom förvärras vattenbristen p g a den försämrade vattenkvaliteten i vattenkällorna som beror på demografiska, industriella eller jordbrukets påfrestningar.
   
  Israels vattenresurser är begränsade av landets klimat, geografi och hydrologi. 75% av ett års nederbörd koncentreras till fyra vintermånader. Det regnar i genomsnitt 950 mm per år i en del områden i Galiléen i norr i kontrast till 25 mm i södra delen av Negev. Variationer förekommer från år till år, med perioder med torka eller nästan torka, varvat med perioder av kraftigt regn. Globala klimatförändringar kan förvärra påfrestningarna på Israels vattensystem genom ökad temperatur och avdunstningsnivåer och förändringar i nederbörden.
   
  För att kunna tillgodose befolkningens vattenbehov, under perioder med vattenbrist, är hållbar vattenhanteringspolitik som relaterar till både kvantitet och vattenkvalitet viktigt. Målsättningen är att använda Israels naturliga vattenkällor på ett balanserat sätt och att öka vattenförsörjningen från dessa källor ;avsaltat havsvatten, avsaltat bräckt vatten, avloppsvatten mm. Dessutom har man tagit itu med restaurering av floder och verkställigheten mot förorenare av vattenkällor har ökat.
   
 •