CONSULAR HEBREO

CONSULAR HEBREO

 •   CONSULAR HEBREO
 •    
  HEBREO
   
  INFORMACION
  א. כתובת הנציגות
  Av.La Coruña E25-58 y san Ignacio Edificio Altana Plaza, piso 5, Quito-Ecuador
 •  
   
  HEBREO
   
  INFORMACION
  א. כתובת הנציגות
  Av.La Coruña E25-58 y san Ignacio Edificio Altana Plaza, piso 5, Quito-Ecuador
   
  ב. שעות קבלת קהל לשירות קונסולרי
  שעות קבלה-ימי שני-שישי 10:00 עד 13:00
   
  ג. שעות מענה טלפוני לקבלת שירות קונסולרי
  02-3971500/1
  קוד מדינה: 593
  ימי שני - חמישי  09:00 עד 17:00
  יום שישי - 09:00-14:00
  לקבלת רשימת הימים בהם הנציגות תהיה סגורה – לחץ כאן
   
  ד. שטח שיפוט
  מדינת אקוודור
   
  ה. הנחיות ביטחון למבקשים שירות קונסולרי במשרדי הנציגות
  1. יש להגיע מצוידים בתעודה מזהה עם תמונה.
  2. יש לקחת בחשבון שכל מבקר/ת יתבקש לעבור בדיקה ביטחונית לו ולחפציו.
  3. מתוך שיקולי ביטחון, לא תתאפשר הכנסת חפצים אישיים לנציגות, לרבות תיקי-יד ,טלפונים ניידים ומכשירים אלקטרוניים. 
  4. אין להגיע לנציגות עם תיקי יד גדולים ו/או מזוודות.
  5. אין להגיע לנציגות עם מזון ו/או בקבוקי או מכלי שתייה.
  6. הנחיות הביטחון של הנציגות יחולו על השוהים בחדר ההמתנה הקונסולרי. יש להישמע בכל עת להנחיות צוות
  הביטחון של הנציגות. 
   
  ו. משלוח של חומר בדואר
  משלוח של חומר בדואר המיועד למחלקה הקונסולרית בנציגות יישלח וייאסף אך ורק לכתובת הנ"ל וממנה:
  Av.La Coruña E25-58 y san Ignacio Edificio altana plaza,piso 5 Quito-Ecuador
   
  האחריות בדבר משלוח לנציגות של חומר בדואר חלה על השולח
   
  ז. רשימת מתורגמנים מוסמכים העובדים עם הנציגות
   
   
  האתר לקבלת רשימת המתורגמנים : http://www.atiec.org/
   
  יובהר בזאת כי אין ברשימה זו משום המלצה על מי מבין המתורגמנים המופיעים ברשימה המובאת לעיל. השימוש בשירותיהם של המתורגמנים השונים הוא באחריות הפונה.
   
  ח. רשימת עורכי-דין  המתמחים בפלילים
  להלן רשימת עורכי-דין המתמחים בדין פלילי בהם ניתן להיעזר במידת הצורך. הנציגות איננה מורשית או מוסמכת להמליץ על עו''ד כזה או אחר (להורדת רשימת עורכי הדין לחץ על קישור זה).
  אתר לשכת עורכי הדין המקומית: http://www.colabpi.pro.ec
  יובהר בזאת כי אין ברשימה זו משום המלצה על מי מבין עורכי-הדין המופיעים ברשימה לעיל. השימוש בשירותיהם של עורכי הדין השונים היא באחריות הפונה. 
   
  ט. אימות מסמך ציבורי
  קיימות שתי אפשרויות לאימות מסמך ציבורי:
  1. אימות מסמך באמצעות אישור אפוסטיל
  ישראל חתמה ואשררה בשנת 1978 את "אמנת האג בדבר ביטול דרישת האימות למסמכי חוץ ציבוריים – 1961" (להלן: אמנת האג). מטרת אמנה זו לקצר את ההליכים הנדרשים כדי שתכיר מדינה מסוימת במסמכים רשמיים שהוצאו במדינה אחרת , וזאת באמצעות "אישור אפוסטיל."
  יובהר כי מסמכים ותעודות ציבוריות שהוצאו באחת מהמדינות החברות באמנה הנ"ל והוחתמו בה בחותמת אפוסטיל, תקפים לצורך הצגתם בישראל, ללא צורך באימות/אישור נוסף מאת הנציג הדיפלומטי/קונסולרי בנציגות הישראלית.
  כמו כן, בעבור מדינות החתומות על אמנת האג, לא יידרש כל אימות נוסף של קונסול נציגות המדינה אליה מיועד המסמך אם הוחתם בישראל בחותמת אפוסטיל.
  בנוגע לרשימת המדינות החתומות על האמנה,וכן פירוט על הרשות המוסמכת להענקת אישורי אפוסטיל בכל מדינה, וכן למידע נוסף ראה את הקישור הזה:
   http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.authorities&cid=17
  הליך ביצוע חותמת אפוסטיל:
  על המסמך המקורי צריכה להיות חותמת של ראש מרשם האוכלוסין,עם זה יש לגשת למשרד החוץ המקומי,למחלקת אימותים (legalisacion) בכתובת: Av.10 da Agusto y carrion Edf.solis planta baja   בטלפון: 02-2560888 בעלות של כ- 10$.
  2. אימות שלא באמצעות אישור אפוסטיל
  אימות מסמך במדינה שאינה חתומה על אמנת האג ייעשה באופן הבא:
  לאחר שהמסמך אומת על-ידי הרשות המוסמכת במדינה הזרה (בדרך כלל משרד החוץ או משרד המשפטים) יאמת הנציג הישראלי את חתימת הרשות המוסמכת.
   
  י. יצירת קשר ופניות בנושא שיפור השירות לאזרח
  ניתן ליצור קשר באמצעות הדואר האלקטרוני לכתובת זאת:
  info@quito.mfa.gov.il
  למשוב על איכות השירות שנותנת הנציגות לאזרח יש להיכנס לקישור זה:
  http://www.mfa.gov.il/mfaheb/feedbackform.htm
   
  יא. חוקים עיקריים של מדינת ישראל שעליהם מבוססת העבודה הקונסולרית בחו''ל
  חוק השבות תש"י, 1950 – על כל התיקונים שהוכנסו בו לאורך השנים.
  חוק הכניסה לישראל, תשי"ב, 1952 – על כל התיקונים שהוכנסו בו לאורך השנים.
  חוק האזרחות, תשי"ב, 1952 – על כל התיקונים שהוכנסו בו לאורך השנים.
  חוק הדרכונים, תשי"ב, 1952 – על כל התיקונים שהוכנסו בו לאורך השנים.
  חוק השמות, התשט"ז, 1956 – על כך התיקונים שהוכנסו בו לאורך השנים.
  חוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה, 1965 – על כל התיקונים שהוכנסו בו לאורך השנים.
  חוק הנוטריונים, תשל"ו, 1976 – על כל התיקונים שהוכנסו בו לאורך השנים.
  חוק שירות ביטחון (נוסח משולב) התשמ"ז, 1986 והסמכות לביצועו בחו''ל – על כל התיקונים שהוכנסו בו לאורך השנים.
  חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א, 1981 – על כל התיקונים שהוכנסו בו לאורך השנים.
  ניתן לעיין בחוקים השונים באתר משרד הפנים שכתובתו: http://www.moin.gov.il (יש להקיש בחיפוש את המילה "חוקים".
   
  בנוגע לחוק שירות הביטחון (נוסח משולב) התשמ"ז 1981, יש לפנות לקישור הבא:
  http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=7997
   
  בנוגע לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א, 1981, יש לפנות לקישור הבא:
  http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/9640D707-9805-49C2-A90E-529E54BF849D/0/hokmirsham.doc
   
  יב. פרטי שליח העלייה של הסוכנות היהודית
  לקבלת מידע על המשרדים הראשיים של משרד הסוכנות היהודית ברחבי העולם יש להקליק על הקישור הבא:
  http://www.jewishagency.org/JewishAgency/Hebrew/Home/info/offices+in+the+diaspora/
   
  להלן הפרטים של שליח הסוכנות היהודית:
  Roxana Greif
  02-3965200
  Ext 243
  09-4143812
   
  יג. מאפייני המקום
   
 •