שירות קונסולרי

שירות קונסולרי

 • icon_zoom.png
  Passports Passports
   
   
   
   
   
   
   
 •  
  א. כתובת השגרירות
  EMBAJADA DE ISRAEL
  Edificio Torre Banco General, Piso 17
  Avenida Aquilino de la Guardia, Marbella
  Panama-City
   
  ב. שעות קבלת קהל לשירות קונסולרי
   
  שני-שישי בין השעות 09:00-12:00 
   
  (ראה גם רשימת ימי החג והמועד בהם השגרירות סגורה בסוף פרק זה (סעיף יג
   
  ג. שעות מענה טלפוני לקבלת שירות קונסולרי
   
  בימים שני – שישי, בין השעות 09:00-12:00, בטלפון מספר: 00-507-2084701 
   
   ד. שטח שיפוט
   
  השגרירות בפנמה אחראית על ייצוג מדינת ישראל ברפובליקה של פנמה בלבד
   
   ה. הנחיות ביטחון למבקשים שירות קונסולרי במשרדי השגרירות
   

  יש להגיע מצוידים בתעודה מזהה עם תמונה *

  יש לקחת בחשבון שכל מבקר/ת יתבקש לעבור בדיקה ביטחונית לו ולחפציו *

  מתוך שיקולי ביטחון, לא תתאפשר הכנסת חפצים אישיים לנציגות, לרבות תיקי-יד *

  טלפונים ניידים ומכשירים אלקטרוניים

  אין להגיע לנציגות עם תיקי יד גדולים ו/או מזוודות *

  אין להגיע לנציגות עם מזון ו/או בקבוקי או מכלי שתייה *

  הנחיות הביטחון של הנציגות יחולו על השוהים בחדר ההמתנה הקונסולרי *

  יש להישמע בכל עת להנחיות צוות הביטחון והשוטרים של הנציגות *

   
   ו. משלוח של חומר בדואר   
   
  משלוח של חומר בדואר המיועד למחלקה הקונסולרית בשגרירות יישלח וייאסף אך ורק  *
  :לכתובת הרצ"ב וממנה
  EMBAJADA DE ISRAEL
  DEPARTAMENTO CONSULAR
  Edificio Torre Banco General, Piso 17
  Ave. Aquilino de la Guardia, Marbella
  Panama-City 
   
      משלוח חומר קונסולרי/נוטריוני יש לתאם מראש עם המדור הקונסולרי *
   
  האחריות בדבר משלוח לשגרירות של חומר בדואר נחה על השולח *
   
   חשוב להדגיש כי קיימים מקרים בהם קיימת חובת התייצבות אישית. אשר למידע *
  ." יותר מפורט, ראה בפרק "שירותים קונסולריים
   
  ז. רשימת מתורגמנים מוסמכים העובדים עם השגרירות
  אם יש צורך בשירותי תרגום מסמכים מספרדית לעברית או להיפך ניתן לפנות
  : למתורגמנים מהרשימה להלן
   
  Alejandro Goldstein :שם
  טלפון: 294-5401
  נייד: 6674-3952
  goldstein.alejandro@gmail.com :דוא"ל
  Tikva Mehlman :שם
  טלפון:  264-4854
  נייד: 6611-4608
     tikva12@gmail.com  :דוא"ל
   
    
   
  יובהר בזאת כי אין ברשימה המובאת לעיל משום המלצה על מי מבין המתורגמנים
   המופיעים בה, השימוש בשירותיהם של המתורגמנים השונים הוא באחריות הפונה
  . בלבד
   
  ח. רשימת עורכי-דין המתמחים בפלילים
   
  לקבלת רשימת עורכי דין בהם ניתן להיעזר במידת הצורך יש להשתמש בקישור לאתר
  : לשכת עורכי הדין המקומית להלן
   
   
  יובהר בזאת כי אין ברשימה זו משום המלצה על מי מבין עורכי-הדין המופיעים
  . ברשימה לעיל, השימוש בשירותיהם של עורכי הדין השונים היא באחריות הפונה
   
  ט. אימות מסמך ציבורי
   
  :קיימות שתי אפשרויות לאימות מסמך ציבורי
   
    אימות מסמך באמצעות אישור אפוסטיל - תקף למסמכי רשויות פנמה
   
   ישראל חתמה ואשררה את "אמנת האג בדבר ביטול דרישת האימות למסמכי חוץ
  ציבוריים" (להלן אמנת האג). מטרת אמנה זו לקצר את ההליכים הנדרשים כדי שתכיר
  מדינה מסוימת במסמכים רשמיים שהוצאו במדינה אחרת, וזאת באמצעות אישור
  . "אפוסטיל"
  יובהר כי מסמכים ותעודות ציבוריות שהוצאו באחת מהמדינות החברות באמנה הנ"ל
  כולל פנמה) והוחתמו בה בחותמת אפוסטיל, תקפים לצורך הצגתם בישראל, ללא צורך)
  באימות/אישור נוסף מאת הנציג הדיפלומטי/קונסולרי בשגרירות הישראלית
  כמו כן, באופן הדדי, בעבור מדינות החתומות על אמנת האג, לא יידרש כל אימות נוסף
  .של קונסול נציגות המדינה אליה מיועד המסמך אם הוחתם בישראל בחותמת אפוסטיל
   
  הנחיות לקבלת חותמת אפוסטיל בפנמה
   
  לקבלת חותמת אפוסטיל על מסמך רשויות פנמה (למשל, על תעודת לידה) יש לפנות למשרדי הרישום האזרחי הפנמני ואחר כך יש לפנות לסניף משרד החוץ לטובת אישור
  .החתימה של נציגי המשרד לרישום אזרחי
   
   לפירוט על הרשות המוסמכת בנוגע לרשימת המדינות החתומות על האמנה, הענקת *
  : אישורי אפוסטיל בכל מדינה, וכן מידע נוסף ראה הקישור הזה
   

   אימות שלא באמצעות אישור אפוסטיל - לא רלוונטי למסמכי רשויות פנמה 

  אימות מסמך במדינה שאינה חתומה על אמנת האג ייעשה באופן הבא
  לאחר שהמסמך אומת על-ידי הרשות המוסמכת במדינה הזרה (בדרך כלל משרד החוץ
  .או משרד המשפטים) יאמת הנציג הישראלי את חתימת הרשות המוסמכת
   
  י. אימות רישיון נהיגה ישראלי
   
  לטובת הנפקת רישיון נהיגה מקומי יש צורך להביא מכתב מוסמך ומאומת ממשרד  *
  התחבורה בישראל על תקפות רישיון הנהיגה הישראלי שבידיכם. לא ניתן להנפיק 
  . מכתב זה בשגרירות ישראל
   
  לצורך כך יש לפנות למשרד התחבורה בישראל, לגב' ידידיה רזלן, ברח' בנק ישראל 5 *
  בקריית הממשלה בירושלים (בטלפון 02-6663050), על מנת להנפיק מכתב רשמי
  .באנגלית המאשר רישיון נהיגה ישראלי
   
  אחר כך יש לפנות עם המכתב הנ"ל למשרד החוץ בישראל, בשדרות יצחק רבין 9 *
  .בירושלים, לצורך החתמתו בחותמת אפוסטיל לאישורו הרשמי לשימוש בפנמה
   
  ייתכן ויש צורך בתרגום המסמך מאנגלית לספרדית, זאת על פי נהלי רשות הרישוי *
  .בפנמה
   
  חשוב לציין כי את המכתב או האישור לא ניתן להנפיק בשגרירות ישראל. עם  *
  זאת, במידה ויש צורך באישור נוטריוני לייפוי כוח לאדם אחר לביצוע הפעולות הנ"ל
  בישראל, ניתן לאשר את ייפוי הכוח נוטריונית במדור הקונסולרי בשגרירות (בשעות
  .(קבלת הקהל הרגילות
   
   
  יא. יצירת קשר ופניות בנושא שיפור השירות לאזרח
   
  :ליצירת קשר עם נציגי השגרירות באמצעות הדואר האלקטרוני יש להשתמש בכתובת consular1@panama.mfa.gov.il
   
  :למילוי משוב על איכות השירות שנותנת השגרירות לאזרח יש להיכנס לקישור זה
   
   יב. חוקים עיקריים של מדינת ישראל שעליהם מבוססת העבודה הקונסולרית בחו''ל
    
  חוק השבות, תש"י 1950

  על כל התיקונים שהוכנסו בו לאורך השנים

  חוק הכניסה לישראל, תשי"ב 1952

  על כל התיקונים שהוכנסו בו לאורך השנים

   חוק האזרחות, תשי"ב  1952
  על כל התיקונים שהוכנסו בו לאורך השנים
   
  חוק הדרכונים, תשי"ב  1952
  על כל התיקונים שהוכנסו בו לאורך השנים
   
  חוק השמות, התשט"ז 1956
  על כך התיקונים שהוכנסו בו לאורך השנים
   
  חוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה 1965
  על כל התיקונים שהוכנסו בו לאורך השנים
   
  חוק הנוטריונים, תשל"ו 1976
  על כל התיקונים שהוכנסו בו לאורך השנים
   
  חוק שירות ביטחון (נוסח משולב), התשמ"ז  1986
  והסמכות לביצועו בחו''ל – על כל התיקונים שהוכנסו בו לאורך השנים
   
  חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א 1981
  על כל התיקונים שהוכנסו בו לאורך השנים
   
  :ניתן לעיין בחוקים השונים באתר משרד הפנים שכתובתו
  ("יש להקיש בחיפוש את המילה "חוקים)
   
  בנוגע לחוק שירות הביטחון, התשמ"ז 1986(נוסח משולב), יש לפנות לקישור
  :הבא
   
  :בנוגע לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א 1981, יש לפנות לקישור הבא
   
  יב. פרטי שליח העלייה של הסוכנות היהודית
   
  משרד הסוכנות היהודית האחראי על הפונים מפנמה וממדינות מרכז אמריקה *
  : הנוספות ממוקם במקסיקו-סיטי
   
  טלפון המשרד במקסיקו: 0052-555-2458623
    mexalia@prodigy.net.mx :כתובת דוא"ל
   
  בנוסף, בפנמה נמצאת נציגה של הסוכנות היהודית למתן מידע ומענה על שאלות *
  : בנושא עלייה. להלן פרטי נציגת הסוכנות
   
  Margot Sapler :שם
  מספר טלפון: 224-4303
  sapler@cableonda.net :כתובת דוא"ל
   
   לקבלת מידע נוסף ופרטים על כלל המשרדים הראשיים של הסוכנות היהודית  *
  :ברחבי העולם ניתן להשתמש בקישור הבא
   
   יג. מאפייני המקום
   
   אזרחי פנמה אינם נדרשים לאשרת כניסה לישראל למטרת תיירות *
   
  : בשנת 2015 שגרירות ישראל בפנמה תהיה סגורה לקבלת קהל במועדים כדלהלן *
   
   ספטמבר: 14/9-15/9 , 22/09-23/09,28/09-29/09
   אוקטובר: 5-6/10
  נובמבר: 3-5/11,10/11
  דצמבר:8/12, 25-25/12, 31/12
   
  במקרים דחופים בלבד, נא ליצור קשר ולהשאיר הודעה במספר טלפון חירום *
   00507-66785901