Sls Ashbel HS 26.7.2013

Sls Ashbel HS:ssa

 •   Hizbollah kannatti lisätä terrorismilistalle
 •    

  Euroopan unionin päätös luokitella Hizbollahin sotilaallinen siipi terroristijärjestöksi on askel oikeaan suuntaan.
 •  
   

  Kahden viime vuoden tapahtumat Lähi-idässä ovat olleet karu oppitunti varovaisuuden tarpeesta. Jokainen uusi käänne on ollut muistutus siitä, miten vähän pystymme ennustamaan tulevia tapahtumia alueella ja kuinka rajallinen on kykymme vaikuttaa asioiden kulkuun.
   

  Täl­lai­sen ajat­te­lu­ta­van var­joon jää hel­pos­ti se, et­tä edel­leen on mah­dol­lis­ta löy­tää sel­viä ja konk­reet­ti­sia kei­no­ja, joil­la kan­sain­vä­li­nen yh­tei­sö voi edis­tää va­kaut­ta ja hei­ken­tää erit­täin tu­hoi­sia ja epä­va­kaut­ta ai­heut­ta­via te­ki­jöi­tä Lä­hi-idäs­sä.
  Eu­roo­pan unio­nin pää­tös luo­ki­tel­la Hiz­bol­la­hin so­ti­laal­li­nen sii­pi ter­ro­ris­ti­jär­jes­tök­si on as­kel oi­keaan suun­taan. Li­ba­no­nis­sa 1980-lu­vun al­ku­vuo­si­na pe­rus­tet­tu Hiz­bol­lah on syyl­lis­ty­nyt häi­käi­le­mät­tö­miin ter­ro­ri­te­koi­hin. Is­ku Yh­dys­val­tain me­ri­jal­ka­väen ka­sar­mei­hin Li­ba­no­nis­sa vuon­na 1983 vaa­ti 241 ih­mi­sen hen­gen, ja vuo­den 1994 pom­mi-is­ku Bue­nos Ai­re­sin juu­ta­lais­kes­kuk­seen sur­ma­si 85 ih­mis­tä.
  Vuo­si­kym­men­ten ajan Hiz­bol­lah on myös ter­ro­ri­soi­nut Is­rae­lin si­vii­le­jä ja am­pu­nut Li­ba­no­nin asu­tus­kes­kuk­sis­ta kym­me­niä­tu­han­sia ra­ket­te­ja ja oh­juk­sia Poh­jois-Is­rae­lin kau­pun­kei­hin ja ky­liin. Kui­ten­kin EU:n jä­sen­mais­ta vain Bri­tan­nia ja Alan­ko­maat oli­vat luo­ki­tel­leet Hiz­bol­la­hin ter­ro­ris­ti­jär­jes­tök­si.

  Vuo­si sit­ten Hiz­bol­lah ylit­ti jäl­leen yh­den kyn­nyk­sen ja ryh­tyi ter­ro­ri­te­koi­hin Eu­roo­pas­sa. Bul­ga­rian hal­li­tus tun­nis­ti Hiz­bol­la­hin ol­leen vas­tuus­sa Bur­ga­sin bus­si­pom­mi-is­kus­ta, jo­ka sur­ma­si vii­si is­rae­li­lais­tu­ris­tia, bul­ga­ria­lai­sen bus­sin­kul­jet­ta­jan se­kä is­kun te­ki­jän. Sa­maan ai­kaan kyp­ros­lai­ses­sa oi­keus­is­tui­mes­sa kuul­tiin Hiz­bol­lah-ak­ti­vis­tin yk­si­tyis­koh­tai­nen to­dis­tus jär­jes­tön ter­ro­ri­toi­min­nas­ta Kyp­rok­sel­la ja muual­la Eu­roo­pas­sa.
  Tä­mä kiis­ta­ton näyt­tö Hiz­bol­la­hin ter­ro­ris­tien toi­min­nas­ta Eu­roo­pan ovel­la vauh­dit­ti muun Eu­roo­pan pää­tös­tä luo­ki­tel­la se vih­doin ter­ro­ris­ti­jär­jes­tök­si. EU:n luo­kit­te­lu kos­kee kui­ten­kin vain Hiz­bol­la­hin aseel­lis­ta sii­peä. Se on puh­taas­ti kei­no­te­koi­nen mää­ri­tel­mä. Jär­jes­tön omat joh­ta­jat ovat teh­neet sel­väk­si, et­tei Hiz­bol­lah erot­te­le po­liit­tis­ta ja aseel­lis­ta sii­peään vaan nä­kee mo­lem­mat osa­na yh­teis­tä rin­ta­maa.
  Hiz­bol­la­hin li­sää­mi­nen EU:n ter­ro­ris­mi­lis­tal­le on kui­ten­kin konk­reet­ti­nen ja myön­tei­nen as­kel, jo­ka lä­het­tää voi­mak­kaan vies­tin Lä­hi-itään sii­tä, et­tei vä­ki­val­ta ole hy­väk­syt­tä­vää. Luo­kit­te­lu an­taa Eu­roo­pan vi­ran­omai­sil­le mah­dol­li­suu­den jää­dyt­tää Hiz­bol­la­hin va­rat ja li­sä­tä ra­jat ylit­tä­vää yh­teis­työ­tä sen ri­kos­ten tor­jun­nas­sa.

  Po­lii­si- ja oi­keus­vi­ran­omai­sil­la on nyt li­sä­val­tuu­det esi­mer­kik­si ja­kaa to­dis­tei­ta ja tie­toa Hiz­bol­la­hin jä­sen­ten liik­keis­tä ja toi­min­nas­ta EU-kol­le­go­jen­sa kans­sa muis­sa jä­sen­mais­sa. Lain­val­von­ta­vi­ran­omais­ten on myös hel­pom­pi tut­kia ja ra­joit­taa Hiz­bol­la­hin toi­min­taa EU-alueel­la esi­mer­kik­si es­tä­mäl­lä uu­sien jä­sen­ten han­kin­taa.
  Va­rain­ke­ruu Hiz­bol­la­hil­le tai sen ter­ro­ris­tien toi­min­nan ra­hoit­ta­mi­nen on Eu­roo­pan unio­nis­sa nyt ri­kos.
  Hiz­bol­la­hin joh­ta­ja Has­san Nas­ral­lah viit­ta­si täl­lai­sen pää­tök­sen mer­ki­tyk­seen al-Ma­nar-leh­den haas­tat­te­lus­sa vuon­na 2005 to­de­ten, et­tä se voi­si tu­ho­ta or­ga­ni­saa­tion, kun "ra­hoi­tus­läh­teem­me kui­vui­si­vat ko­koon ja mo­raa­li­sen, po­liit­ti­sen ja ai­neel­li­sen tuen läh­teet tu­hot­tai­siin".

  EU:n pää­tös luo­ki­tel­la Hiz­bol­la­hin so­ti­laal­li­nen sii­pi ter­ro­ris­ti­jär­jes­tök­si on tär­keä as­kel, jo­ka hei­ken­tää yh­tä tär­keim­mis­tä epä­va­kaut­ta ai­heut­ta­vis­ta te­ki­jöis­tä Lä­hi-idäs­sä ja vä­hen­tää Eu­roop­paan koh­dis­tu­vaa ter­ro­riuh­kaa.

  Dan Ash­bel
  Is­rae­lin Suo­men ja Vi­ron suur­lä­het­ti­läs
   
  Kirjoitus on julkaistu Helsingin Sanomien ja Turun Sanomien mielipidepalstoilla 26. heinäkuuta, 2013.
   
  HS 26.7.2013:  Dan Ashbel: "Hizbollah kannatti lisätä terrorismilistalle":  http://www.hs.fi/paivanlehti/mielipide/Hizbollah+kannatti+lis%C3%A4t%C3%A4+terrorismilistalle/a1374721408352
  TS 26.7.2013: Dan Ashbel: Hizbollahin luokitteleminen terroristijärjestöksi tärkeä askel": http://www.ts.fi/mielipiteet/lukijoilta/514860/Hizbollahin+luokitteleminen+terroristijarjestoksi+tarkea+askel
   
   
 •