สนธิสัญญาเเละข้อตกลงระหว่างประเทศ

สนธิสัญญาเเละข้อตกลงระหว่างประเทศ

 •   ความสัมพันธ์ระดับทวิภาคี: สนธิสัญญาเเละข้อตกลงระหว่างประเทศ
 •  
   

  เเถลงการณ์ร่วมระหว่างประเทศไทย - ประเทศอิสราเอล

   
  การหารืออย่างเป็นทางการระหว่างกระทรวงการต่างประเทศของไทยเเละอิสราเอล
  กรุงเยรููซาเลม ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕
   
   การหารืออย่างเป็นทางการครั้งเเรกระหว่างกระทรวงการต่างประเทศของไทยเเละอิสรา-
  เอลถูกจัดขึ้น ณ กรุงเยรูซาเลม เืมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕
   
  การประชุมจัดขึ้นท่ามกลางบรรยากาศเเห่งมิตรภาพเเละัความร่วมมือซึ่งสะท้อนให้เห็น
  ถึงความสัมพันธ์อันเเน่นเเฟ้นเเละอบอุ่นระหว่างสองประเทศ ในระหว่างการประชุมได้มี
  การเเจ้งให้ทราบถึงข้อมูลปัจจุบันใีนระดับทวิภาคี ภูมิภาค เเละพหุภาคี รวมทั้งการส่ง-
  เสริมความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศในเรื่องต่าง ๆ เช่น เเรงงาน การค้า การเกษตร
  ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเเละการปฏิบัติการ การเเลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เเละความสัม-
  พันธ์ของประชาชนของทั้่งสองประเทศ
   
  คณะผู้เข้าร่วมการหารือจากประเทศไทยนำโดย นายสนั่นชาติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
  อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางเเละเเอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ เเละฝ่าย
  อิสราเอลนำโดยรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ นายซวี กาไบ ผู้เข้าร่วมการหารือ
  อื่น ๆ ได้เเก่ ข้าราชการจากกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตร เเละกระทรวงเเรงงาน
  ของทั้งสองประเทศ
   
  การหารืออย่างเป็นทางการครั้งที่สองจะมีในราชอาณาจักรไทยในปี พ.ศ. ๒๕๔๕
   

  สนธิสัญญาระหว่างอิสราเอล - ไทย

   

  ·        หนังสือแลกเปลี่ยนประกอบความตกลงเกี่ยวกับการยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนัง-สือเดินทางทูตและราชการอิสราเอล-ไทย
           กรุงเทพ ฯ - ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๓
   
  ·        ความตกลงว่าด้วยบริการเดินอากาศระหว่างรัฐบาลแห่งรัฐอิสราเอลและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
           กรุงเทพ ฯ - ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๑
   
  ·        การแลกเปลี่ยนหนังสือทางการทูตยืนยันการปรับปรุงความตกลงว่าด้วยบริการเดินอากาศระหว่างรัฐบาลแห่งรัฐอิสราเอลและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
           กรุงเทพ ฯ - ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๒ ถึง ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๒
   
  ·        สนธิสัญญาเพื่อเว้นการเก็บภาษีซ้อนและป้องกันการหลีกเลี่ยงรัษฎากรในส่วนเกี่ยว กับภาษีเก็บจากเงินได้ระหว่างอิสราเอลและประเทศไทย
            กรุงเทพ ฯ - ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๙
   
  ·        การแลกเปลี่ยนสัตยาบันสารของสนธิสัญญาเพื่อเว้นการเก็บภาษีซ้อนและป้องกันการหลีกเลี่ยงรัษฎากรในส่วนเกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้ระหว่างอิสราเอลและประเทศไทย
   
   ·        ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งรัฐอิสราเอลและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน  (ยังไม่ได้ลงนาม)
            กรุงเทพ ฯ - ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓
   
  ·        สนธิสัญญาว่าด้วยความร่วมมือด้านการการบังคับให้เป็นไปตามคำพิพากษาในคดีอาญาระหว่างรัฐบาลแห่งรัฐอิสราเอลและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
            กรุงเทพ ฯ - ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๐
   
  ·        บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งอิสราเอลและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยเกี่ยวกับการจัดทำแปลงสาธิตการเกษตรไทย-อิสราเอลสำหรับการปลูกพืชมูลค่าสูงแบบอาศัยชลประทานบนพื้นที่ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  (ยังไม่ได้ลงนาม)
             กรุงเทพ ฯ - ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๕

   

      

   

   
 •