UNGA adopts Israeli-sponsored resolution on Entrepreneurship for Development

สหประชาชาติรับมติสนับสนุนโดยอิสราเอล

 •   คณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติรับมติที่เสนอโดยประเทศอิสราเอล ในการสนับสนุนสภาวะผู้ประกอบการเพื่อการพัฒนา
 •    
  คณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติรับมติที่ร่วมออกแบบโดยประเทศอิสราเอล ด้านการสนับสนุนสภาวะผู้ประกอบการเพื่อการเจริญเติบโตในประเทศกำลังพัฒนา นับเป็นครั้งแรกที่สหประชาชาติรับมติในประเด็นสนับสนุุนสภาวะการเป็นเจ้าของกิจการเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาความยากจน ซึ่งประเทศอิสราเอลเป็นผู้ริเริ่ม และได้นำเสนอมตินี้ ในฐานะผู้นำกลุ่มที่ประกอบไปด้วยรัฐสมาชิกกว่า 90 ประเทศ
 • icon_zoom.png
  Ambassador Ron Prosor Ambassador Ron Prosor : UN Webcast
  เอกอัครราชทูตอิสราเอล ประจำสหประชาชาติ นายรอน โพรเซอร์
   

  ด้วยเสียงโหวตรับหลักการจากรัฐสมาชิกที่ได้มาทั้งหมด 129 เสียง 31 เสียงคัดค้าน และอีก 9 เสียง งดออกเสียง

  คณะมนตรีสหประชาชาติจึงได้รับหลักการที่สนับสนุนสภาวะการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา(Resolution on Entrepreneurship for Development)  ออกแบบโดยประเทศอิสราเอล


   
 •  
 • ที่มาของมติ

 •  
  มติดังกล่าวได้รับการออกแบบมาเพื่อการกระตุ้นสภาวะการเป็นเจ้าของกิจการ ซึ่งจะเป็นตัวกระตุ้นสภาพเศรษฐกิจอีกขั้นหนึ่ง ตัวมติยังได้เรียกร้องให้เกิดการปูพื้นฐานสำคัญที่สนับสนุนความเป็นเจ้าของกิจการ เช่น การศึกษา การกำจัดเงื่อนไขที่กำหนดโดยภาครัฐซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเริ่มธุรกิจในภาคเอกชน
   
  นับเป็นครั้งแรกที่สหประชาชาติประกาศรับมติในหัวข้อด้านผู้ประกอบการธุรกิจ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการต่อสู้กับปัญหาความยากจน เพื่อการพัฒนาสังคมและการสร้างงาน มติดังกล่าวริเริ่มและนำเสนอโดยประเทศอิสราเอล
  ในปัจจุบันเสียงเห็นชอบของฝ่ายต่างๆที่ได้เริ่มให้ความสำคัญกับบทบาทของผู้ประกอบการในการกระตุ้นเศรษฐกิจได้มีมากขึ้น การศึกษาทั่วโลกได้ทำการเชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการ กับเสถียรภาพ การสร้างงาน และการเจริญเติบโตของ GDP อย่างไรก็ตามประโยชน์ของการสนับสนุนให้เกิดผู้ประกอบการธุรกิจมากขึ้นนั้นมีมากกว่าในเรื่องเศรษฐศาสตร์ เพราะเมื่อบุคคลได้รับการสนับสนุนจนทำให้สามารถหาเลี้ยงชีพตนเองได้ บุคคลนั้นๆก็จะมีแนวโน้มแสวงหาการศึกษาที่สูงขึ้นไป และสภาวะแวดล้อมการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นสำหรับทั้งเขาและลูกหลาน ตามที่ประธานาธิบดีคากาเม แห่งสาธารณรัฐรวันดา กล่าวว่า "การส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการ คือ วิธีที่ดีที่สุดที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายของชาติ และการพัฒนาการกินอยู่ของประชาชน"

  หากเราต้องการดำเนินตามเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ หรือ Millennium Development Goals เราจำเป็นต้องพยายามพัฒนาทรัพยากรบุคคลในทุกสังคม ทุกประเทศ ผู้ประกอบการ มีความสามารถช่วยสร้างสังคมที่เต็มพร้อมไปด้วยประชากรที่มีความมั่นใจ ทักษะ และความต้องการที่จะแก้ปัญหารอบๆตัว การสร้างธุรกิจใหม่ๆที่ผลิตสินค้าและบริการที่เป็นที่ต้องการ และการใช้หลักการดำเนินธุรกิจเพื่อกระตุ้นให้ผู้คนกล้าตัดสินใจ เป็นคุณลักษณะของผู้ประกอบการที่มีความสามารถโดดเด่นในการแก้ปัญหาความยากจน พัฒนาสภาพสังคม และการเผชิญหน้ากับปัญหาสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม
   
  ในประเทศต่างๆทั่วโลก โดยเฉพาะในหมู่ประเทศกำลังพัฒนา ผู้ปะกอบการต่างพบกับปัญหาต่างๆมากมายจากการก่อตั้งบริษัท อาจเป็นเพราะกฎเกณฑ์ขั้นตอนที่ยุ่งยาก ภาระหนักทางการติดต่อ การจัดเอกสาร การขาดการสนับสนุนทางการเงิน ฯลฯ ภาครัฐ ประชาชน หน่วยงานวิชาการ และภาคเอกชน ล้วนแล้วแต่มีหน้าที่สำคัญในการสนับสนุนให้เกิดผู้ประกอบการ และส่งเสริมให้บุคคลคนใดบุคคลหนึ่งได้ใช้ความสามารถเฉพาะของตนให้เต็มศักยภาพ

 •