Thailand-Israel Cooperation succeeds in cutting 80% of Thai migrant workers service fees

แรงงานไทยจ่ายค่าบริการลดลง 80%

 •  
   
  เมื่อวันที่ 29 .. ที่ผ่านมา องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (International Organization for Migration – IOM ได้รายงานผลการประเมินโครงการ ความร่วมมือไทย-อิสราเอลเพื่อการจัดหางาน” (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers TIC) ภายใต้การดำเนินงานของรัฐบาลอิสราเอล กระทรวงแรงงานไทย และองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน

  โครงการความร่วมมือไทย-อิสราเอลเพื่อการจัดหางาน มีวัตถุประสงค์เพื่อลดค่าบริการหางานและเดินทางไปทำงานในภาคการเกษตรของประเทศอิสราเอล และเป็นโครงการแรกที่สามารถลดค่าบริการดังกล่าวได้ถึง 80%

  เนื่องจากอัตราค่าแรงในประเทศอิสาราเอลค่อนข้างสูง ประกอบกับการจ้างงานที่เป็นธรรมของนายจ้างชาวอิสราเอล และอายุวีซ่าที่ได้นานถึง 5 ปี แรงงานไทยจึงให้ความสนใจเดินทางไปทำงานในอิสราเอลเป็นจำนวนมาก ปัจจุบัน มีแรงงานไทยทำงานในประเทศอิสราเอลประมาณ 24,000 คน โดยผ่านโครงการ TIC  8,000 คน

  ทั้งนี้ โครงการ TIC สามารถตัดปัญหาค่านายหน้าในการเดินทางไปทำงานในอิสราเอลจากประมาณ  300,000 บาท (USD 10,000) ลดลงเหลือประมาณ  66,000 บาท (USD 2,200) ต่อแรงงานไทย 1 คน


  ในที่ประชุม ผู้แทนจากสถานทูตนานาประเทศได้แสดงความสนใจศึกษากระบวนการของโครงการ TIC ในการให้ความคุ้มครองและนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของแรงงานไทยในต่างแดน