สถาบันส่งเสิรมการส่งออกร่วมจัดบูทในงาน VIV Asia 2013

อิสราเอลจัดแสดงเทคโนโลยีปศุสัตว์ในงาน VIV Asia

 •    
  VIV Asia 2013 งานแสดง เทคโนโลยี ปศุสัตว์ครบวงจร ตั้งแต่การผลิตอาหารสัตว์ การขยายพันธุ์ การเลี้ยง อุปกรณ์เลี้ยงสัตว์ ตลอดจนถึง การแปรรูป เนื้อสัตว์ จัดขึ้นวันที่ 13-15 มีนาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00-18.00 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา
 •  
   
 •  
 • VIV ASIA 2013

 •  
  VIV Asia 2013 คืองานเจรจาธุรกิจการเพาะเลี้ยงปศุสัตว์ สัตว์น้ำ และสัตว์ปีก ที่เป็นห่วงโซ่อาหาร เพื่อช่วยให้กลุ่มผู้ผลิต ผู้ซื้อ และผู้เข้าร่วมแสดงงานทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเพิ่มโอกาสในการพบปะเจรจา และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค โดยจะจัดทุกๆ 2 ปี
   
  สถาบันส่งเสริมการส่งออกอิสราเอลจะร่วมจัดตั้งบูทประจำชาติในงาน VIV Asia 2013 ครั้งนี้
  สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยจึงขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่าน เข้าเยี่ยมชมการจัดแสดงเทคโนโลยีระดับสูงทางด้านการเพาะเลี้ยงปศุสัตว์ภายในบูทจากประเทศอิสราเอล
  ความเชี่ยวชาญด้านต่างๆที่นำมาในแสดงในงาน ได้แก่
  อุตสาหกรรมการผลิตุปกรณ ์เครื่องมือ เพื่อให้อาหารสัตว์
  องค์ประกอบในอาหารสัตว์และ อาหารเสริม
  สุขภาพของปศุสัตว์
  การแพร่พันธุ์ปศุสัตว์ 
  อุปกรณ์สำหรับการทำฟาร์ม
  อุปกรณ์ในโรงฆ่าสัตว์
  ส่วนประกอบของเนื้อ
  กระบวนการจัดการกับเนื้อ,การบรรจุหีบห่อ การแช่เย็น