HRH Princess Chulabhorn Mahidol's visit to the State of Israel

เสด็จเยือนรัฐอิสราเอล

 •   สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเยือนรัฐอิสราเอล ระหว่างวันที่ 11 ถึงวันที่ 24 ตุลาคม พุทธศักราช 2555
 •    

  ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เสด็จเยือนรัฐอิสราเอล ระหว่างวันที่ 11 - 24 ตุลาคม 2555

   
 •  
   
  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงพบกับประธานาธิบดีชีมอน เปเรสเมื่อครั้งเสด็จเยือนรัฐอิสราเอลในปี พ.ศ. 2554
   
 •  
 •  
 •  
         สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จะเสด็จไปทรงรับฟังการบรรยายสรุปจากประธานสถาบันวิทยาศาสตร์ไวสแมนและผู้บริหารระดับสูงของสถาบันฯ ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ไวสแมน เมืองเรโฮโวต และเสด็จเยือนวิทยาเขตการแพทย์รัมบัม ณ เมืองไฮฟา
  นอกจากนี้ จะทรงพบกับ ชิมอน เปเรส ประธานาธิบดีแห่งรัฐอิสราเอล ณ ทำเนียบประธานาธิบดี นครเยรูซาเลม ในวันที่ 16 ตุลาคม พุทธศักราช 2555 โอกาสนี้ จะเสด็จเยือนศูนย์การแพทย์ฮาดาสสา ณ นครเยรูซาเลม รวมทั้ง ทรงเยี่ยมชมนิคมเกษตรกรรมคฟาร์ บลูม ด้วย
         สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเสด็จเยือนอิสราเอลครั้งแรกในช่วงพุทธศักราช 2513 การเสด็จเยือนอิสราเอลครั้งนี้นับเป็นการเสด็จครั้งที่เจ็ด ซึ่งก่อนหน้านี้ได้เคยเสด็จฯเมื่อปี 2554 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติในฐานะผู้มีผลงานดีเด่นในการส่งเสริมและพัฒนาการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ การเสด็จเยือนอิสราเอลครั้งนี้ก็เพื่อสนับสนุนความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอิสราเอลและประเทศไทยให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น