การออกและต่ออายุเอกสารการเดินทาง

ต่ออายุเอกสารการเดินทาง

 •   การออกและต่ออายุเอกสารการเดินทาง
 •    
 •  
   
  ข้อมูลทั่วไป
  พลเมืองอิสราเอลทั้งหมดที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศทั้งผู้เยาว์และผู้ใหญ่จะต้องนำเอกสารการเดินทางของอิสราเอลติดตัวตลอดเวลา เอกสารการเดินทางที่รัฐอิสราเอลออกให้ (หนังสือเดินทางและ บัตรผ่านทาง) จะถือเป็นทรัพย์สินของรัฐและจะต้องเก็บรักษาไว้ให้ดี

  กฎหมายกำหนดให้พลเมืองอิสราเอลต้องเข้าและออกจากประเทศอิสราเอลพร้อมเอกสารการเดินทางของอิสราเอลเสมอ
   
  หนังสือเดินทางอิสราเอลที่ออกให้ผู้ใหญ่มีอายุการใช้งาน 10 ปี และหนังสือเดินทางอิสราเอลที่ออกให้ผู้เยาว์มีอายุการใช้งาน   5 ปี สำหรับผู้ใหญ่ หากหนังสือเดินทางมีอายุการใช้งานเกิน 10 ปี นับจากวันที่ออกให้
  กรุณาติดต่อคณะทูตเพื่อขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่ ถ้าอายุการใช้งานไม่ถึง 10 ปี นับจากวันที่ออกจะสามารถต่ออายุได้ 10 ปีเต็ม

  ตามกฎหมายการลงทะเบียนประชากร  การออกหรือการต่ออายุเอกสารการเดินทางจะขึ้นอยู่กับสถานะส่วนบุคคล (สมรส  หย่าร้าง  เป็นหม้าย มีบุตร) ที่เป็นปัจจุบัน ในกรณีที่ไม่มีรายละเอียดของการทำให้เป็นปัจจุบัน เอกสารการเดินทางดังกล่าวจะมีอายุการใช้งานเพียงหนึ่งปีเท่านั้น

  2. การต่ออายุหนังสือเดินทาง

  ผู้ใหญ่
  ในการต่ออายุหนังสือเดินทาง โปรดกรอกแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง แนบไปกับหนังสือเดินทางและส่งไปที่คณะทูต แผนกกงสุล(คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดใบคำร้องขอต่ออายุหนังสือเดินทาง) การบริการนี้ไม่มีค่าธรรมเนียม
   
  ผู้เยาว์
  หนังสือเดินทางของผู้เยาว์สามารถต่ออายุได้ห้าปีจนผู้เยาว์มีอายุ 17 ปีหลังจากกำหนดสถานะทางทหารแล้ว สามารถต่ออายุหนังสือเดินทางของผู้เยาว์ได้ตามความเห็นชอบของหน่วยงาน IDF (สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ดูด้านล่างในหัวข้อการต่ออายุหนังสือเดินทางและหน่วยงาน IDF)

  หากท่านต้องการต่ออายุหนังสือเดินทางของผู้เยาว์ กรุณาโทรศัพท์ไปที่คณะทูต แผนกกงสุล

  3. การต่ออายุหนังสือเดินทางที่หมดอายุแล้ว
   
  ผู้ใหญ่

  การต่ออายุหนังสือเดินทาง จะต้องไปที่คณะทูต (หรือส่งทางไปรษณีย์-ดูหัวข้อข้อมูลทั่วไป) โดยมีเอกสารที่ต้องใช้ดังนี้ :
  • ใบคำร้องขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่ที่กรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อแล้ว 
  • รูปถ่ายสำหรับทำหนังสือเดินทาง 2 ใบ
  • หนังสือเดินทางเล่มเก่า
  • ค่าธรรมเนียม (คลิกที่นี่เพื่อเปิดดูตารางค่าธรรมเนียม
   
  ผู้เยาว์

  กรุณาโทรศัพท์ไปที่คณะทูต แผนกกงสุล เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการขอเอกสารการเดินทางให้กับผู้เยาว์
   
   
  4. การทำหนังสือเดินทางใหม่ ในกรณีสูญหาย/ถูกขโมย/ถูกทำลาย
   
  เมื่อหนังสือเดินทางเกิดสูญหาย/ถูกขโมย/ถูกทำลาย ท่านจำเป็นต้องแจ้งคณะทูตเพื่อขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ มีเอกสารที่ต้องใช้ดังนี้:
   
   
   
 •