การขอหนังสือเดินทาง

บริการหนังสือเดินทาง

 •   บริการหนังสือเดินทางสำหรับชาวอิสราเอล
 •  
   
  ใบคำร้องขอมีหนังสือเดินทางสามารถกรอกได้ที่แผนกกงสุล สถานเอกอัครราชฑูตอิสราเอล ช่วงระหว่างเวลาทำการ  ซึ่งโดยทั่วไปหนังสือเดินทางฉบับใหม่สามารถออกได้ในวันแรกหลังจากได้ยื่นใบคำร้องเข้ามาแล้ว
   ในกรณีที่หนังสือเดินทางหาย หรือถูกขโมย  ผู้ถือหนังสือเดินทางฉบับดังกล่าวจะต้องเข้าแจ้งความกับสถานีตำรวจที่ใกล้ที่สุดในทันที   นำใบแจ้งความฉบับจริงมาแสดงเพื่อดำเนินการขอฉบับใหม่แทนฉบับเดิมที่สูญหาย  ใบแจ้งความนี้ต้องแสดงต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อขอประทับตราวีซ่าแทนฉบับเดิมที่สูญหายด้วย  การขาดการประทับตราวีซ่าสามารถเป็นผลให้ถูกปรับ และสร้างความลำบากได้ เมื่อคุณต้องการเข้ามายังราชอาณาจักรไทย
   
  -         ต่ออายุหนังสือเดินทาง / หนังสือเดินทางหมดหน้า
  -         หนังสือเดินทางชำรุด / หนังสือเดินทางสูญหาย
   
  เอกสารที่ต้องใช้ในการต่ออายุหนังสือเดินทาง
  -         ไม่ต้องการเอกสารใดๆสำหรับต่ออายุ
  -         ไม่เสียค่าธรรมเนียม
   
  เอกสารที่ต้องใช้ในการขอหนังสือเดินทางใหม่แทนฉบับที่หมดหน้า
  -         หนังสือเดินทางฉบับเก่า
  -         รูปถ่าย 3 ใบ - ขนาดสำหรับหนังสือเดินทาง
  -         ใบคำร้อง
  -         ค่าธรรมเนียม  1,600.-บาท
   
  เอกสารที่ต้องใช้ในการขอหนังสือเดินทางใหม่แทนฉบับที่ชำรุด
  -         หนังสือเดินทางฉบับเก่า
  -         รูปถ่าย 3 ใบ - ขนาดสำหรับหนังสือเดินทาง
  -         บัตรประชาชน หรือใบขับขี่
  -         ใบคำร้อง
  -          ค่าธรรมเนียม  3,200.-บาท
   
   
   
  เอกสารที่ต้องใช้ในการขอหนังสือเดินทางใหม่แทนฉบับที่สูญหาย
  -         หนังสือเดินทางฉบับเก่า
  -         รูปถ่าย 3 ใบ - ขนาดสำหรับหนังสือเดินทาง
  -         บัตรประชาชน หรือใบขับขี่
  -         ใบคำร้อง
  -         ใบแจ้งความตำรวจ
  -          ค่าธรรมเนียม  3,200.-บาท

   
 •