ไปรษณีย์สำหรับนักท่องเที่ยวอิสราเอล

ไปรษณีย์สำหรับนักท่องเที่ยว

 •    

  ไปรษณีย์ / จดหมาย สำหรับนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอล

 •  
   
  จดหมายสามารถส่งถึงสถานเอกอัครราชฑูตอิสราเอลในนามของนักท่องเที่ยว ตามที่ระบุชื่อไว้ในบัตรประชาชน นักท่องเที่ยวสามารถตรวจรับจดหมายของตนเองได้
   
  พัสดุสามารถส่งถึงสถานเอกอัครราชฑูตอิสราเอลในนามของนักท่องเที่ยว แต่จะสามารถตรวจรับได้ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ นักท่องเที่ยวจะได้รับใบแจ้งพัสดุส่งมาถึง จากสถานฑูตฯ  หลังจากนั้นต้องไปที่ที่ทำการไปรษณีย์เพื่อรับพัสดุดังกล่าว

   
 •