การรับรองเอกสาร

การรับรองเอกสาร

  •  
     
    เจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุลได้ให้บริการรูปแบบการรับรองเอกสารแก่บุคคลทั่วไป  บุคคลที่ต้องการใช้บริการนี้ สามารถติดต่อได้ที่แผนกกงสุล ช่วงเวลาทำการ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุลไม่สามารถรับรองอายุของเอกสารนั้นๆ หรือรับรองระบุว่าเป็นจริงได้   เจ้าหน้าที่จะรับรองแต่สิ่งที่เขียนระบุไว้ในเอกสารนั้นๆ
     

    ก. เรื่องทั่วไป


    อำนาจหน้าที่ของตัวแทนทางการทูตและกงสุลในการใช้อำนาจรับรองเอกสารต่างประเทศมาจากมาตรา 50 (ก) ของกฎหมายโนตารี 5736 -พ.ศ. 1976   ภายใต้กฎหมายนี้ การดำเนินการดังกล่าวโดยตัวแทนโดยอาศัยความของอำนาจเหล่านี้จะเสมือนเป็นการดำเนินการโดยโนตารี

     
    การรับรองเอกสารจะต้องกระทำต่อหน้าตัวแทนทางทูต/ กงสุล
     
    คณะทูตประเทศอิสราเอลในต่างประเทศไม่มีอำนาจในการจัดเตรียมหรือแก้ไขเอกสารทางกฎหมายใดๆ ทั้งสิ้น

    การรับรองเอกสารโดยคณะทูต
     
    การรับรองเอกสารโดยคณะทูต ภายใต้กฎหมายและหัวข้อบัญญัติของ :
    • การตรวจสอบลายมือชื่อ
    • การตรวจสอบลายมือชื่อ และตราประทับของหน่วยงานราชการ และเจ้าหน้าที่ในประเทศที่ให้บริการในประเทศที่ไม่ได้ลงลายมือชื่อในอนุสัญญากรุงเฮก ว่าด้วยการยกเลิกข้อกำหนดของการทำให้ เอกสารราชการในต่างประเทศถูกต้องตามกฎหมาย พ.ศ. 2504 (หมายเหตุ)
    • ใบรับรองชีวิต
    • รับรองความถูกต้องของสำเนาเอกสาร
    • การใช้และรับรองคำให้การที่เป็นลายลักษณ์อักษร
    • รับรองความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและใบรับรองแพทย์
    • รับรองพินัยกรรม

    ตัวแทนทางทูต/ กงสุลจะไม่รับรองเอกสารในกรณีต่อไปนี้:

    • การกระทำที่ไม่ได้ดำเนินการอย่างอิสระและเต็มใจ
    • การกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายของประเทศที่คณะทูตปฎิบัติหน้าที่
    • เอกสารเท็จแ/ละ/ หรือผิดกฎหมาย
    • เอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่สมบูรณ์
    • หากตัวแทนหรือผู้ลงลายมือชื่อไม่เข้าใจภาษาในเอกสาร จะดำเนินการแปลเอกสารภายใต้เงื่อนไขพิเศษที่ระบุไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

    ความเห็น : ตัวแทนทางทูต/ กงสุลจะใช้ดุลพินิจในการรับรองเอกสารและอาจไม่รับรองเอกสารให้ หากเห็นว่าเอกสารดังกล่าวไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมาย
     

    เอกสารต้นฉบับและสำเนา

    คณะทูตมีอำนาจยืนยันว่าเอกสารดังกล่าวเป็นสำเนาเอกสารที่รับรองแล้วภายใต้แนวทางการภายใน หากจำเป็นต้องตรวจสอบสำเนาของเอกสารต้นฉบับ คณะทูตแผนกกงสุลจะทำสำเนาเอกสารต้นฉบับเพื่อให้แน่ใจว่าสำเนาดังกล่าวมีเนื้อหาตรงกันกับเอกสารต้นฉบับ จากนั้นจึงออกหนังสือรับรอง สำเนาของเอกสารที่ไม่ได้ทำโดยคณะทูตแผนกกงสุลจะไม่ได้รับการยอมรับ

    มีค่าใช้จ่ายสำหรับการถ่ายเอกสาร สำหรับค่าถ่ายเอกสารหนึ่งฉบับ ให้ดูที่ตารางค่าธรรมเนียมในหัวข้อ 1-56  
    หลักฐานประจำตัวของบุคคลของผู้ขอรับบริการ
     
    ตัวแทนจะระบุความเป็นพลเมืองโดยใช้หนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวหรือเอกสารราชการอื่น ๆ ที่มีรูปถ่ายของพลเมืองที่สอดคล้องกับข้อกำหนดของตัวแทนทางทูต /กงสุลเป็นหลักฐานประจำตัวของบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ของการลงลายมือชื่อในเอกสารที่ใช้ทำธุรกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์คือบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางเท่านั้น
     
     
    รายการเอกสารที่ต้องใช้เมื่อมาทำการรับรองเอกสารมีดังนี้
     
    1.          เอกสารที่รับรองและประทับตราแล้ว 
    2.          บัตรประชาชน
    3.          พยาน (ถ้าจำเป็น)
    4.          ค่าธรรมเนียม จะแจ้งให้ทราบตามขั้นตอนของเอกสารแต่ละชนิด
     
  •