ลงทะเบียนพลเมืองอิสราเอลที่อาศัยอยู่ต่างประเทศ

ลงทะเบียนพลเมืองอิสราเอล

 •   การลงทะเบียนของพลเมืองอิสราเอลที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ
 •  
   

  กฎหมายสัญชาติอิสราเอล พ.ศ. 2495 กำหนดไว้ว่า ความเป็นพลเมืองอิสราเอลจะได้มาจากเงื่อนไขต่อไปนี้

  1. การกลับประเทศ (ข้อ 2)                                                                                                                   

  2. พำนักอาศัยอยู่ในอิสราเอล  (ข้อ 3)
  3. เกิดที่อิสราเอล (ข้อ 4)
  4. เกิดและพำนักอาศัยอยู่ในอิสราเอล (ข้อ 4ก)
  5. การแปลงสัญชาติ (ข้อ 5-8)
  6. การได้รับการโอนสิทธิ์/ให้สิทธิ์ (ข้อ 9) ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งในสามข้อแรกจะได้รับสัญชาติอิสราเอล ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งในสามข้อสุดท้ายจักสามารถยื่นคำร้องและมีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ของการมีสิทธิ์ได้รับสัญชาติ
   
  พลเมืองอิสราเอลที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศเกิน 45 วัน จะต้องลงทะเบียนกับคณะทูตอิสราเอลในพื้นที่ที่ที่รับผิดชอบและพักอาศัยอยู่ (คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มการลงทะเบียนของพลเมืองอิสราเอลที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ)

  พลเมืองของอิสราเอลที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศเกิน 1 ปีจะต้องลงทะเบียนกับคณะทูตอิสราเอล ปีละหนึ่งครั้ง (โปรดดูคำแนะนำเกี่ยวกับข้อจะต้องปฏิบัติของการลงทะเบียนที่ปกหลังของหนังสือเดินทาง)

  กรอกแบบฟอร์มและส่งทางโทรสารหรืออีเมล์ไปยังคณะทูต แผนกกงสุล

  (สำหรับข้อมูลการติดต่อ โปรดดูหัวข้อที่เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป)

   
 •