แจ้งข่าวสารและข้อมูลใหม่ต่อกระทรวงมหาดไทย

แจ้งข้อมูลต่อกระทรวงมหาดไทย

 •   การแจ้งข่าวสารและข้อมูลใหม่ต่อกระทรวงมหาดไทย
 •  
   
  กฎหมายทะเบียนประชากร 5725 - พ.ศ. 2508 ระบุว่า พลเมืองอิสราเอลจำเป็นต้องแจ้งฝ่ายทะเบียนประชากรที่กระทรวงมหาดไทยเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสถานะส่วนบุคคล ซึ่งเป็นวิถีปฏิบัติระหว่างพลเมืองอิสราเอลที่อาศัยอยู่ต่างประเทศกับกระทรวงมหาดไทยผ่านแบบฟอร์มพิเศษ แบบฟอร์มเหล่านี้จะถูกส่งต่อไปยังอิสราเอลผ่านแผนกกงสุลของคณะทูตอิสราเอลทั่วโลก
   
  รายละเอียดการแจ้งกระทรวงมหาดไทยเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสถานะส่วนบุคคลของพลเมืองอิสราเอล มีดังต่อไปนี้:
   
  1. การแจ้งการสมรส
  พลเมืองอิสราเอลที่สมรสในต่างประเทศจะต้องแจ้งฝ่ายทะเบียนประชากรถึงสถานะใหม่ของตน โดยกรอกแบบฟอร์มแจ้งเปลี่ยนสถานะ (คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มแจ้งเปลี่ยนสถานะส่วนบุคคล) และส่งไปยังคณะทูต แผนกกงสุลพร้อมกับต้นฉบับทะเบียนสมรสที่ผ่านการรับรอง และแปลแล้ว (ยกเว้นจะเป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้ว) หากคู่สมรสไม่ใช่ชาวอิสราเอล จะต้องแนบสำเนาหนังสือเดินทางหน้าแรกของคู่สมรสมาด้วย
   
  การบริการนี้ไม่มีค่าธรรมเนียม
   
  2. การแจ้งหย่า
  พลเมืองอิสราเอลที่หย่าในต่างประเทศจะต้องแจ้งฝ่ายทะเบียนประชากรถึงสถานะใหม่ของตนโดยการกรอกแบบฟอร์มแจ้งเปลี่ยนสถานะ (คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มแจ้งเปลี่ยนสถานะส่วนบุคคล) และส่งไปยังคณะทูต แผนกกงสุล ลงลายมือชื่อโดยคู่สมรสทั้งสอง พร้อมแนบต้นฉบับหนังสือรับรองการหย่าที่ได้รับการรับรองและแปลแล้ว (ยกเว้นว่าเป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้ว) หากคู่สมรสเดิมไม่ใช่ชาวอิสราเอล จะต้องแนบสำเนาหนังสือเดินทางหน้าแรกของคู่สมรสเดิมมาด้วย
   
  การบริการนี้ไม่มีค่าธรรมเนียม
   
  3. การแจ้งการเสียชีวิต
  สมาชิกครอบครัวของพลเมืองอิสราเอลที่เสียชีวิตจะต้องแจ้งฝ่ายทะเบียนประชากรโดยกรอกแบบฟอร์มแจ้งการเปลี่ยนสถานะ (คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มแจ้งการเปลี่ยนสถานะส่วนบุคคล) และส่งไปยังคณะทูต แผนกกงสุล พร้อมกับแนบต้นฉบับใบมรณบัตรที่ได้รับการรับรองและแปลแล้ว (ยกเว้นว่าเป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้ว)
   
  การบริการนี้ไม่มีค่าธรรมเนียม
   
  4. การแจ้งการตายของคู่สมรส
  พลเมืองอิสราเอลที่คู่สมรสเสียชีวิตจะต้องแจ้งฝ่ายทะเบียนประชากรถึงการเปลี่ยนสถานะการสมรส โดยกรอกแบบฟอร์มแจ้งการเปลี่ยนสถานะ (คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มแจ้งการเปลี่ยนสถานะส่วนบุคคล) และส่งไปยังคณะทูต แผนกกงสุล พร้อมกับแนบต้นฉบับใบมรณบัตรของคู่สมรสที่ผ่านการรับรองและแปลแล้ว (ยกเว้นว่าเป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้ว)
   
  การบริการนี้ไม่มีค่าธรรมเนียม
   
  5. การแจ้งทางเลือกชื่อของผู้ที่สมรส หย่า หรือคู่สมรสเสียชีวิต
  พลเมืองอิสราเอลที่สมรส หย่า หรือคู่สมรสเสียชีวิตและต้องการจะเลือกลายมือชื่อสกุลใหม่ จะต้องแจ้งฝ่ายทะเบียนประชากรถึงการเปลี่ยนสถานะ      การสมรส โดยกรอกแบบฟอร์มแจ้งการเลือกชื่อ (คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มแจ้งการเลือกชื่อ) และส่งไปยังแผนกกงสุลที่คณะทูต พร้อมแนบต้นฉบับทะเบียนสมรสหรือหนังสือรับรองการหย่าหรือใบมรณบัตรที่ผ่านการรับรองและแปลแล้ว (ยกเว้นว่าเป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้ว)
   
  ท่านต้องรายงานต่อคณะทูตด้วยตนเองเพื่อดำเนินการ
   
  การบริการนี้ไม่มีค่าธรรมเนียม
   
  6. การแจ้งการเปลี่ยนชื่อ
  พลเมืองอิสราเอลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อต้นหรือชื่อสกุล จะต้องมาที่คณะทูตด้วยตนเอง และกรอกแบบฟอร์มแจ้งการเปลี่ยนชื่อสองฉบับ (คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มแจ้งการเปลี่ยนชื่อ) คณะทูตจะส่งแบบฟอร์มไปที่กระทรวงมหาดไทยในอิสราเอล เมื่อมีการอนุมัติการเปลี่ยนชื่อแล้ว หนังสือเดินทางจะถูกทำให้เป็นปัจจุบัน เมื่อพลเมืองที่เปลี่ยนชื่อเดินทางมาอิสราเอล จะต้องไปที่กระทรวงมหาดไทยเพื่อเปลี่ยนข้อมูลในบัตรประชาชน
   
  มีค่าธรรมเนียมสำหรับการเปลี่ยนชื่อ (คลิกที่นี่เพื่อเปิดเปิดดูตารางค่าธรรมเนียม)
   
  7. การแจ้งเปลี่ยนที่อยู่ในอิสราเอล
  พลเมืองอิสราเอลที่อาศัยอยู่ต่างประเทศและต้องการเปลี่ยนที่อยู่ในอิสราเอล สามารถกรอกแบบฟอร์มแจ้งการเปลี่ยนที่อยู่ (คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มแจ้งการเปลี่ยนที่อยู่) จะต้องรายงานต่อคณะทูตด้วยตนเอง และแสดงเอกสารเพื่อยืนยันและแนบสำเนาบัตรประชาชนของตนและคู่สมรสไปด้วย หากบุตรที่อาศัยอยู่ด้วยโตแล้ว จะต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนของบุตรไปด้วย
   
 •