การลงทะเบียนเกิด

จดทะเบียนบุตรที่เกิดต่างประเทศ

 •   การจดทะเบียนบุตรที่เกิดต่างประเทศให้เป็นพลเมืองอิสราเอล
 •  
   
  มาตรา 11 ของกฎหมายการจดทะเบียนประชาชนได้ระบุไว้ว่า “ครอบครัวใดที่มีบุตรเกิดในต่างประเทศ จะต้องแจ้งรายละเอียดการลงทะเบียนของบุตรแก่เจ้าหน้าที่ทะเบียนภายใน 30 วัน”
   
  ขั้นตอนสำหรับการยื่นคำร้องขอ แจ้งการเกิดของพลเมืองอิสราเอลที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ
  ในการจดทะเบียนบุตรที่เกิดในต่างประเทศให้เป็นพลเมืองอิสราเอล ผู้ปกครองหนึ่งผู้ต้องปรากฏตัวต่อหน้าตัวแทนทางการทูตหรือกงสุลที่คณะทูต และปฏิบัติตามขั้นตอนการจดทะเบียน ตามข้อกำหนดต่อไปนี้
  ·         กรอกข้อมูลแบบฟอร์มแจ้งการเกิดของพลเมืองอิสราเอลที่อาศัยอยู่ต่างประเทศ และลงลายมือชื่อ (คลิกที่นี่เพื่อดาวโหลดใบคำร้องแจ้งเกิดของพลเมืองอิสราเอลที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ)·         สูติบัตรตัวจริงที่ประทับตราของประเทศที่เป็นคู่สัญญาในการประชุมกรุงเฮก พ.ศ.2504 หรือแสดงหนังสือรับรองที่ยืนยันจากเจ้าหน้าที่ในประเทศนั้นๆ 
  ·         สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ปกครอง
  ·         หากผู้ปกครองไม่มีประวัติการสมรสบันทึกอยู่ในทะเบียนพลเมืองของอิสราเอล จำเป็นต้องนำหนังสือรับรองรับรองการสมรสมาแสดงแทน  (คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดใบคำร้องแจ้งสมรส)
   
   
  การออกหนังสือเดินทางสำหรับผู้เยาว์ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
    
  ในการออกหนังสือเดินทางสำหรับผู้เยาว์ ผู้ปกครองหนึ่งผู้ต้องปรากฏตัวต่อหน้าตัวแทนทางการทูตหรือกงสุลที่คณะทูตพร้อมกับผู้เยาว์ ขั้นตอนการขอหนังสือเดินทางสำหรับผู้เยาว์มีดังต่อไปนี้:
   
  ·         กรอกฟอร์มคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง (คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดใบคำร้องขอหนังสือเดินทางใหม่)
  ·         เตรียมรูปถ่ายสำหรับทำหนังสือเดินทางสองใบ
   
 •