ติดต่อกองกำลังอิสราเอล

ติดต่อกองกำลังอิสราเอล

 •   การยื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางกับกองกำลังอิสราเอล
 •  
   
  1. กฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติการของกองทัพ (ฉบับรวม) 5747 - พ. ศ. 2529 และอำนาจบังคับใช้ในต่างประเทศ
  กฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติการของกองทัพ (ฉบับรวม) 5747 - พ. ศ. 2529 และอำนาจบังคับใช้ในต่างประเทศ สามารถใช้ได้กับพลเมืองอิสราเอลทุกคน ทั้งที่อยู่ในอิสราเอลและในต่างประเทศ ถึงแม้บางผู้จะมีสิทธิความเป็นพลเมืองในประเทศอื่นด้วย หรืออาศัยอย่างถาวรในต่างประเทศก็ตาม นอกจากนี้ กฎหมายนี้ยังใช้ได้กับผู้ที่พำนักอาศัยอยู่ในอิสราเอลอย่างถาวร ถึงแม้จะไม่ได้เป็นพลเมืองอิสราเอลก็ตาม กฎข้อบังคับนี้สามารถบังคับใช้ได้กับชายทุกคนที่มีสภาพร่างกายพร้อมที่จะรับราชการทหาร ซึ่งมีอายุระหว่าง 18 ถึง 29 ปี อย่างไรก็ตาม หากบุคคลใดที่มีอายุเกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนด และไม่ได้ปฏิบัติตามข้อบังคับภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด  ถือว่าบุคคลนั้นฝ่าฝืนกฎหมายและต้องไปรับราชการในกองกำลังอิสราเอลตามที่เจ้าหน้าที่กองกำลังอิสราเอลตัดสิน
   
   
  2. การลงทะเบียนและแจ้งสถานภาพทางการทหารกับตัวแทนทางการทูต/กงสุล
  พลเมืองและผู้พำนักอาศัยในอิสราเอลทุกคน เมื่อมีอายุเกิน 16 ปีครึ่งไป ไม่ว่าจะอาศัยอยู่ต่างประเทศด้วยกรณีใดๆ กฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติการของกองทัพ กำหนดให้แจ้งสถานภาพทางการทหารของตนกับเจ้าหน้าที่กองกำลังอิสราเอล บุคคลใดถูกกำหนดให้รับราชการทหารจะต้องรายงานตัวในอิสราเอลตามสถานที่และเวลาที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม หากบุคคลดังกล่าวอาศัยอยู่ในต่างประเทศ สามารถรายงานตัวต่อตัวแทนทางการทูต/กงสุลที่คณะทูตสำหรับจุดประสงค์ในการลงทะเบียน และสามารถยื่นคำร้องขอเลื่อนเวลารายงานตัวต่อคณะปฏิบัติการทางทหารได้
   
  สามารถขอลงทะเบียนได้โดยการกรอกแบบฟอร์มขอลงทะเบียนและคำร้องขอเลื่อนเวลารับราชการทหารสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ต่างประเทศ (คลิกที่นี่เพื่อกรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียนและคำร้องขอเลื่อนเวลารับราชการทหารสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ต่างประเทศ)
   
  ในกรณีที่บุคคลที่ถูกกำหนดให้รับราชการทหารประสงค์ที่จะเลื่อนเวลารับราชการ  จะต้องกรอกคำร้องขอเลื่อนเวลารับราชการทหาร - สำหรับพลเมืองที่อาศัยอยู่ต่างประเทศ (คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอเลื่อนเวลารับราชการทหาร) 
  เอกสารที่ต้องแนบมาพร้อมกับแบบฟอร์มมีดังนี้
  ·         จดหมายทางการจากโรงเรียนซึ่งบุคคลที่ประสงค์ที่เลื่อนเวลารับราชการทหารกำลังศึกษาอยู่ พร้อมระบุจำนวนปีที่ใช้เวลาศึกษาอยู่ที่นั่นและจำนวนปีที่เหลืออยู่จนกว่าจะจบการศึกษา
  ·         สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ปกครอง
  ·         เอกสารรับรองที่ระบุว่า บุตรได้ใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่กับผู้ปกครองที่ประเทศนั้นๆ
   
  รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ของกองกำลังอิสราเอล:
   
  3. การเลื่อนเวลารับราชการ และข้อบังคับในการเยือนอิสราเอล
  หากบุคคลใดตัดสินใจที่จะขอเลื่อนเวลารับราชการทหารในขณะที่กำลังอาศัยอยู่ต่างประเทศกับผู้ปกครอง ตัวแทนทางการทูต/กงสุลจะเป็นผู้อธิบายเงื่อนไขและข้อบังคับที่เขาต้องปฏิบัติตามเมื่อประสงค์ที่เยือนอิสราเอล
   
   
 •