About Israel

เกี่ยวกับอิสราเอล

 • เวลาที่อิสราเอล

 • สภาพอากาศของอิสราเอล

  30.07.2014
  • กรุงเทล อาวีฟสดใสปานกลาง23-31°C
  • เยรูซาเล็มสดใสปานกลาง22-31°C
  • เบียร์เชบาสดใสปานกลาง22-35°C
  Data By IMS