About Israel

เกี่ยวกับอิสราเอล

 • เวลาที่อิสราเอล

 • สภาพอากาศของอิสราเอล

  20.08.2014
  • กรุงเทล อาวีฟสดใสปานกลาง24-32°C
  • เยรูซาเล็มสดใสปานกลาง22-33°C
  • เบียร์เชบาสดใสปานกลาง21-36°C
  Data By IMS