Culture

วัฒนธรรมของอิสราเอล

 •  
 •  
 •  
 •  

  อิสราเอลเป็นประเทศกลางเก่ากลางใหม่ มีขนาดเล็กแต่มีสภาพภูมิประเทศที่หลากหลาย ประชากร 6.7 ล้านคนต่างมีหลายเชื้อชาติและสนใจวัฒนธรรมเป็นอย่างยิ่ง

  Drawing by Noam Nadav

  כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם...
  דברים ח': ג
  ...Know that man does not live by bread alone...
  (Deuteronomy 8:3)
  "รู้ไว้ว่ามนุษย์ไม่สามารถกินเพียงแค่ขนมปังเท่านั้น"....
  (ดูเทอร์โรโนมี 8:3)
   
   
   
   
  อิสราเอลเป็นประเทศกลางเก่ากลางใหม่ มีขนาดเล็กแต่มีสภาพภูมิประเทศที่หลากหลาย ประชากร 6.7 ล้านคนต่างมีหลายเชื้อชาติและสนใจวัฒนธรรมเป็นอย่างยิ่ง อิสราเอลเป็นดินแดนที่ตะวันออกพบตะวันตก อดีตมาบรรจบกับปัจจุบันและอุดมการณ์ผสมผสานเข้ากับวิถีทางดำเนินชีวิต ประเพณที่ีตกทอดของชาวยิวนับ 4000 ปี การคงอยู่ของลัทธิไซออนกว่า 100 ปี การรวมตัวกันของชาวยิวโพ้นทะเล และห้าทศวรรษของความเป็นมลรัฐสมัยใหม่ มีส่วนผลักดันให้เกิดวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของตน แต่ในขณะเดียวกันก็รักษาลักษณะเฉพาะของอีก 70 ชุมชนไว้
   
  อิสราเอลเป็นประเทศที่มีการผสมผสานความเป็นปัจเจกชนและความเป็นสังคมไว้ด้วยกัน นอกจากนั้นยังรวมจารีตประเพณีดั้งเดิมเข้ากับนวัตกรรมสมัยใหม่ และพยายามที่จะนำ ประเทศไปสู่ความเป็นนานาชาติแต่ก็คงไว้ซึ่งลักษณะเฉพาะของประเทศ
   
   ความผูกพันกับวัฒนธรรมต่างชาติของประเทศอิสราเอล

   

  ความผูกพันกับวัฒนธรรมทั่วโลกมุ่งเน้นให้มีการร่วมมือกันในสาขาต่าง ๆ เป็นวงกว้าง อันมีด้าน ภาษา วรรณคดี ผลงานศิลปะ วิทยาศาสตร์ สื่อมวลชน และกีฬา กิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน นักวิชาการและการทัศนาจรที่สร้างปฏิสัมพันธ์ของ ทั้งสองฝ่าย อัน ได้แก่ กลุ่มนักเต้นรำ คณะละครเวที นิทรรศการศิลปะ นักดนตรีและ วงออเคสตร้า ล้วนมีที่มา จากข้อตกลงทางด้านวัฒนธรรมกับ 70 ประเทศ และยังประสานงาน กับองค์กรอื่นอีกมากมาย เพื่อที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในนิทรรศาการหนังสือ เทศกาลหนัง การแข่งขันกีฬา รวมทั้งการสอน ภาษาและวัฒนธรรมจารีตประเพณีของทั้งสองประเทศ

   

  กิจกรรมทางวัฒนธรรมของอิสราเอล

   

  ประเทศอิสราเอลเป็นแหล่งที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเขียนและนักกวีของประเทศ คนอิสราเอลเป็นเชื้อชาติที่มีวิวัฒนาการมาจากมรดกอันเก่าแก่และดำเนินชีวิตท่ามกลาง
  ความสัมพันธ์ทางสังคมที่ซับซ้อน มีการเปลี่ยนแปลงมากและฉับพลันซึ่งเห็นได้จากช่วงบุกเบิก การดิ้นรนเพื่ออิสรภาพ อาคารของรัฐ สงคราม และการอพยบของผู้คนจำนวนมากจากทุก สารทิศ ในทุก ๆ ยุคใหม่ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมจะนำสิ่งท้าทายเข้ามาและการเคลื่อนไหว ที่ต่อเนื่องไม่หยุดหย่อน ปัจจัยเดี่ยว ๆ เหล่านี้และปัจจัยโดย รวมทั้งมดเป็นส่วนประกอบใน การสร้างงานเขียนเชิงสร้างสรรค์ งานร้อยแก้วและร้อยกรองจะดึงแนวคิดเรื่อง สัญลักษณ์ และคำพูดที่พรั่งพรูออกมาจากคัมภีร์ไบเบิลและแหล่งที่มาอื่นของชาวยิว เช่น มิชนา ทาลมัด และคาบบาล่า นอกจากนี้ยังมาจาก ประเพณีอันสร้างสรรค์ของชาวยิวในไดแอสปอรา รวมทั้ง จากภาษาและจังหวะในการพูดที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
   
   
 •  

  วัฒนธรรม