Detaljne informacije

Detaljne informacije

 •    

  Konzularno odeljenje

  Odeljenje za vize

  Link za dobijanje konzularnih dokumenata


  A. Upis izraelskih državljanja u inostranstvu

  Izraelski državljani koji borave u inostranstvu u periodu dužem od 45 dana dužni su da se prijave Izraelskoj misiji u čijoj zoni odgovornosti borave (kliknuti ovde za preuzimanje obrasca Upisa izraelskih državljanja koji borave u inostranstvu).

  Izraelski državljani koji borave u inostranstvu u period dužem od godinu dana dužni su da se prijavljuju Izraelskoj misiji jedanput godišnje (vidi uputstva za obavezu prijave, koja je odštampana na zadnjoj strani pasoša).

  Popuniti obrazac i poslati ga faksom ili i-mejlom konzularnom odeljenju diplomatske misije (za kontakt-informacije, vidi poglavlje Opšte informacije).

   

  B. Overa notara

  a. Opšte
  Ovlašćenje diplomatsko-konzularnog predstavnika za vršenje overa notara u inostranstvu zasniva se na članu 50. (A) Zakona o notarima, 5736  1976. U skladu sa ovim Zakonom, takva radnja koju izvrši predstavnik ovlašćen na taj način ekvivalentna je radnji koju izvrši notar.
  Overa notara se obavezno vrši u fizičkom prisustvu diplomatsko-konzularnog predstavnika.

  b. Usluge overe notara pruža diplomatska misija
  Usluge overe notara koje pruža diplomatska misija u skladu sa Zakonom i propisima:

  •             Overa potpisa

  •             Overa potpisa i pečata zvaničnih institucija i zvaničnika u zemlji u kojoj se nalazi diplomatska misija, u zemljama koje nisu potpisnice Haške konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava iz 1961. godine (apostil).

  •             Potvrde o životu.

  •             Overa verodostojnosti kopije isprave.

  •             Uzimanje i overa izjava.

  •             Overa mišljenja veštaka i lekarskih uverenja.

  •             Overa testamenata.

  Diplomatsko-konzularni predstavnik neće vršiti overu notara za isprave pod sledećim okolnostima:

  •             Radnja se ne obavlja slobodno i dobrovoljno.

  •             Radnja je u suprotnosti za zakonima zemlje u kojoj se nalazi diplomatska misija.

  •             Isprava je lažna odnosno u suprotnosti sa zakonom.

  •             Isprava je nepotpuna odnosno neispravna.

  •             U slučaju da predstavnik ili potpisnik ne znaju jezik dokumenta, izvršiće se prevođenje u skladu sa posebnim uslovima definisanim u relevantnim zakonima.

  Komentar: Diplomatsko-konzularni predstavnik ima diskreciono pravo za svaku overu notara i ima pravo da odbije overu notara za ispravu ukoliko nije uveren da su sve zakonske odredbe ispunjene.

  c. Originali isprava i kopije

  Diplomatska misija je ovlašćena da overi da je izvesna isprava verodostojna kopija druge isprave, a u skladu sa internim propisima. Ukoliko je neophodno da se overe kopije originalnih dokumenata, konzularno odeljenje diplomatske misije će umnožiti original dokumenta u cilju potvrde da je kopija identična originalu i potom će izvršiti overu. Ne prihvataju se fotokopije dokumenata  koje ne uradi konzularno odeljenje diplomatske misije.

  Plaća se taksa za umnožavanje isprava. Za takse po strani fotokopije, vidi tarifnik u poglavlju 1-56, odeljak 2 (kliknuti ovde za otvaranje tarifnika).

  d. Identifikacija lica koje traži uslugu

  Predstavnik će identifikovati državljanina pomoću pasoša, lične karte ili druge javne isprave sa fotografijom, a koju diplomatsko-konzularni predstavnik smatra zadovoljavajućom.

  Identifikacija za potrebe potpisivanja isprave koja će se koristiti u poslu sa nekretninama vršiće se isključivo pomoću lične karte ili pasoša.

   

   

  C. Izdavanje i produžavanje važnosti putnih isprava

  1. Opšte informacije
  Svi izraelski državljani koji borave u inostranstvu, kako punoletna tako i maloletna lica, dužni su da nose važeću izraelsku putnu ispravu sa sobom u svakom trenutku. Putne isprave koje Država Izrael izdaje svojim državljanima (pasoši i putni listovi „laissez passer“) predstavljaju svojinu Države i treba ih pažljivo čuvati.

  Izraelski pasoš koji se izdaje punoletnom licu ima važnost 10 godina, dok za maloletno lice važi 5 godina. Za punoletna lica: Ukoliko je prošlo 10 godina od izdavanja pasoša, molimo kontaktirajte diplomatsku misiju za dobijanje novog pasoša. Ukoliko je proteklo manje od 10 godina od izdavanja pasoša, isti se može produžiti do punih 10 godina.

  2. Produžavanje pasoša

  Punoletna lica

  Za produženje važnosti pasoša, molimo popunite odgovarajući obrazac, priključite isti uz pasoš i pošaljite konzularnom odeljenju diplomatske misije (kliknuti ovde za preuzimanje Zahteva za produženje pasoša). Za produženje pasoša se ne zaračunava taksa.

  Maloletna lica

  Pasoš za maloletno lice može da se produži na pet godina, do napunjenih 17 godina starosti. Posle određivanja vojnog statusa maloletnog lica, njegov pasoš može da se produži shodno odobrenju organa Izraelskih odbrambenih snaga (za dodatne informacije, vidi u nastavku teksta u poglavlju o produžavanju važnosti i Izraelskim odbrambenim snagama).

  U vezi sa načinom produžavanja pasoša za maloletno lice, molimo pozovite konzularno odeljenje diplomatske misije.

  3. Produžavanje isteklog pasoša

  Punoletna lica

  Za produženje pasoša obavezno podneti diplomatskoj misiji (ili poslati i-mejlom - vidi poglavlje Opšte informacije) sledeće:

  •             Zahtev za izdavanje pasoša, popunjen i potpisan (kliknuti ovde za preuzimanje Zahteva za izdavanje pasoša).

  •             Dve slike veličine 5x5 cm

  •             Stari pasoš.

  •             Propisanu taksu (kliknuti ovde za otvaranje tarifnika).

  Maloletna lica

  Molimo, pozovite konzularno odeljenje diplomatske misije za informacije o uslovima izdavanja putnih isprava za maloletno lice.

  4. Izdavanje putne isprave u slučaju gubitka, krađe ili oštećenja

  U slučaju gubitka, krađe ili oštećenja putne isprave, obavezno se prijaviti diplomatskoj misiji da bi se dobila zamena. Molimo, obavezno poneti sledeće:

  •             Dve slike veličine 5x5 cm

  •             Ličnu ispravu sa fotografijom (ličnu kartu ili izraelsku vozačku dozvolu).

  •             Popunjen obrazac izjave o gubitku, krađi ili oštećenju pasoša ili laissez passer (kliknuti ovde za preuzimanje obrasca Izjave o gubitku, krađi ili oštećenju pasoša ili  laissez passer). Obrazac se obavezno potpisuje pred diplomatsko-konzularnim predstavnikom.

  •             Zahtev za novi pasoš, popunjen i potpisan (kliknuti ovde za preuzimanje Zahteva za izdavanje pasoša).

  •             Izraelski pasoš je svojina Države. Usled gubitka, krađe ili ošteenja pasoša plaća se veći iznos takse (kliknuti ovde za otvaranje tarifnika).

  D.            Prijava deteta izraelskih državljana rođenog u inostranstvu

  Član 11. Zakona o upisu državljana predviđa da je „državljanin čije se dete rodi u inostranstvu dužan da obavesti registratora o podacima neophodnim za upis deteta u roku od 30 dana.”

  Postupak za podnošenje “prijave rođenja izraelskog državljanina u inostranstvu”

  U cilju upisivanja deteta izraelskih državljana rođenog u inostranstvu, jedan od roditelja izraelskih državljana dužan je da se lično pojavi pred diplomatsko-konzularnim predstavnikom diplomatske misije i sprovede proces upisa pri čemu će biti neophodno sledeće:

  •             Popunjavanje i potpisivanje obrasca Prijave rođenja izraelskog državljanina u inostranstvu (kliknuti ovde za preuzimanje obrasca Prijave rođenja izraelskog državljanina u inostranstvu).

  •             Original izvoda iz matične knjige rođenih, overenih apostilom u zemljama potpisnicama Haške konvencije iz 1961. godine, odnosno dostavljanje uverenja overenog od strane odgovarajućeg organa predmetne zemlje (vidi poglavlje Opšte informacije).

  •             Fotokopije pasoša roditelja.

  •             Ukoliko su roditelji venčani, a ne postoji upis u tom smislu u Registru državljana Države Izrael, dužni su da dostave overeni venčani list (kliknuti ovde za preuzimanje obrasca Prijave bračnog stanja)

  Izdavanje pasoša za maloletno lice koje je tek upisano

  U cilju izdavanja pasoša maloletnom licu, jedan od roditelja izraelskih državljana dužan je da se lično pojavi pred diplomatsko-konzularnim predstavnikom diplomatske misije. Proces izdavanja pasoša za maloletno lice se vrši na sledeći način:

  •             Popunjava se zahtev za pasoš (kliknuti ovde za preuzimanje Zahteva za izdavanje pasoša).

  •             Dostavljaju se dve slike veličine 5x5 cm
  •             Plaća se taksa (kliknuti ovde za otvaranje tarifnika).

  E.            Zahtevi za izdavanje pasoša u vezi sa Izraelskim odbrambenim snagama

  1. Zakon o služenju vojnog roka (prečišćen tekst), 5747 - 1986 i ovlašćenje za primenu istog u inostranstvu

  Zakon o služenju vojnog roka (prečišćen tekst), 5747 - 1986 i ovlašćenje za primenu istog u inostranstvu važi za sve državljane Države Izrael, kako u Izraelu tako i u inostranstvu, čak i u slučaju da poseduju državljanstvo i druge zemlje, pa čak i ako imaju stalni boravak u drugoj zemlji. Zakon važi i za lica sa stalnim boravkom (rezidente) u Izraelu, čak i u slučaju da isti nisu državljani Izraela. Vojni rok je obaveza svakog sposobnog muškarca od 18 godina starosti zaključno sa 29 godina. Međutim, smatra se da lice koje pređe starosnu granicu za služenje vojne obaveze a nije ispunilo istu u periodu predviđenim zakonom krši zakon i obavezno je da odsluži vojni rok u Izraelskim odbrambenim snagama po odluci organa istih.

  2. Prijava i utvrđivanje statusa vojne obaveze kod diplomatsko-konzularnog predstavnika

  Svaki državljanin odnosno lice sa stalnim boravkom (rezident) u Državi Izrael, pošto napuni 16 i po godina, čak i u slučaju da živi ili boravi u inostranstvu, ima obavezu u skladu sa Zakonom o služenju vojnog roka da utvrdi status vojne obaveze kod organa Izraelskih odbrambenih snaga. Lice koje je kvalifikovano kao sposobno za služenje vojnog roka, a koje dobije vojni poziv, dužno je da se javi u Izraelu u mestu i u vreme naznačeno u pozivu. Međutim, ako se lice nalazi u inostranstvu, može se javiti diplomatsko-konzularnom predstavniku diplomatske misije u cilju prijave. U vreme prijave lice ima pravo da podnese zahtev za odlaganje vojne obaveze.

  Prijava se vrši popunjavanjem obrasca Prijave i ličnog zahteva lica kvalifikovanog za služenje vojnog roka koje boravi u inostranstvu (kliknuti ovde za preuzimanje obrasca Prijave i ličnog zahteva lica kvalifikovanog za služenje vojnog roka koje boravi u inostranstvu).

  U slučaju da lice kvalifikovano kao sposobno za služenje vojnog roka želi da odloži vojnu obavezu, isto je dužno da popuni obrazac Zahteva za odlaganje vojne obaveze  izraelskih državljana u inostranstvu (kliknuti ovde za preuzimanje obrasca Zahteva za odlaganje vojne obaveze)


  Uz pomenute obrasce potrebno je priključiti i sledeće:

  •             Zvanično pismo škole koju pohađa lice kvalifikovano kao sposobno za služenje vojnog roka, uz naznačeni broj godina od početka školovanja i broj godina do završetka škole.

  •             Fotokopije pasoša roditelja.

  •             Potvrda kojom se svedoči da je život deteta i njegovih roditelja koncentrisan u predmetnoj zemlji.

  Detaljnije informacije se mogu dobiti na internet strani Izraelskih odbrambenih snaga:

  http://www.aka.idf.il/Main/Home/Default.aspx?pop=Malshab

  3. Odlaganje vojne obaveze i ograničenja ulaska u Izrael

  Ukoliko se donese odluka o odlaganju vojne obaveze za lice kvalifikovano kao sposobno za služenje vojnog roka, dok boravi u inostranstvu sa roditeljima, diplomatsko-konzularni predstavnik će istom licu objasniti koji su to uslovi i ograničenja kojima podleže u svemu što se tiče vremenskih okvira boravka u Izraelu.

  F.            Zahtevi za informacijama iz Registra državljana Države Izrael i izraelske policije

  Izraelske misije u inostranstvu pružaju izraelskim državljanima, odnosno izraelskim rezidentima koji borave u inostranstvu izvesne usluge u skladu sa odredbama Zakona o upisu državljana, 5725 - 1965, Zakona  o imenima, 5716 - 1956 i Zakona o krivičnoj evidenciji i rehabilitaciji prestupnika, 5741 - 1981.

  1. Zahtevi za izvod iz registra, iz matične knjige rođenih, umrlih, registra ulaska i izlaska iz zemlje

  Za dobijanje nekog od navedenih izvoda, obavezno se popunjava zahtev za pribavljanje isprava iz Registra državljana (kliknuti ovde za preuzimanje Zahteva za pribavljanje isprava iz Registra državljana). Ova usluga je oslobođena plaćanja takse sem u slučaju da je neophodan apostil (kliknuti ovde za otvaranje tarifnika).

  Ukoliko je neophodno pribavljanje izvoda iz matične knjige rođenih prevedenog na engleski, zahtev se mora predati unapred.

  Potrebno je izvršiti upit kod konzularnog odeljenja diplomatske misije četiri do šest nedelja kasnije o tome da li je izvod stigao.

  2. Uverenje o posedovanju odnosno neposedovanju izraelskog državljanstva

  U skladu sa članom 15. Zakona o državljanstvu, 5712 - 1952 (prečišćen tekst), državljanin Izraela ima pravo da dobije uverenje ministra unutrašnjih poslova o posedovanju izraelskog državljanstva. Uverenje se može pribaviti na hebrejskom ili engleskom jeziku, kao i sa datumom kada je državljanstvo stečeno. Zainteresovana lica su dužna da zasebno naznače da žele i datum.

  U izvesnim slučajevima, lokalne vlasti zahtevaju uverenje o izraelskom državljanstvu od lica koja se prijave, a nije dovoljan važeći izraelski pasoš. Da bi se pribavilo Uverenje o posedovanju odnosno neposedovanju izraelskog državljanstva direktno od Ministarstva unutrašnjih poslova Izraela, obavezno se popunjava zahtev za Uverenje o izraelskom državljanstvu (kliknuti ovde za preuzimanje zahteva za Uverenje o izraelskom državljanstvu) i da se pošalje poštom misiji uz fotokopiju lične karte ili pasoša podnosioca zahteva. Dokaz o uplati takse se obavezno dostavlja uz zahtev (kliknuti ovde za otvaranje tarifnika).

  Važno: Sva polja u obrascu moraju biti popunjena. Obavezno se precrtavaju polja koja nisu neophodna da bi se pokazalo da nisu neophodna i da su zato nisu ni popunjena.

  Uverenje obično stiže u roku od osam do dvanaest nedelja.

  3. Zahtev za potvrdu da lice nije osuđivano 


  Lice koje je boravilo u Izraelu izvesno vreme, a državni organi druge zemlje ili strane institucije traže uverenje da lice nije krivično osuđivano odnosno da se protiv istog ne vodi krivični postupak pred sudom (uverenje o dobrom vladanju), ima pravo da podnese zahtev izraleskoj policiji preko izraelske misije. U skladu sa zakonom, ovo uverenje se ne dostavlja podnosiocu zahteva, već zvaničnom licu na čiji zahtev se izdaje. Ovo uverenje izdaje izraelska policija.

  U nastavku je dato sve što je neophodno da se pošalje poštom ili dostavi lično konzularnom odeljenju diplomatske misije:

  •             Zahtev za uverenje o neosuđivanju (kliknuti ovde za preuzimanje zahteva za Uverenje da lice nije krivično osuđivano), popunjen i potpisan.

  •             Fotokopija pasoša podnosioca zahteva.

  •             Kompletne informacije o organu koji traži uverenje, kao i ime lica za kontakt.

  •             Taksa ukoliko je obavezan apostil (kliknuti ovde za otvaranje tarifnika).

  Ova uverenja stižu na adresu diplomatske misije u periodu od četiri do osam nedelja od podnošenja zahteva i ista se šalju preporučenim pismom direktno na adresu institucije na čiji zahtev se i izdaju. Po isteku četiri nedelje, telefonom se može izvršiti upit kod konzularnog odeljenja diplomatske misije u vezi sa statusom uverenja.

  U slučaju da je potreban prevod uverenja na lokalni jezik, lista prevodilaca se nalazi u poglavlju Opšte informacije.

  4. Zahtev za lociranje adrese

  Lice koje želi da locira adresu drugog lica registrovanog u Izraelu, ili koje želi da potvrdi tačno ime lica registrovanog u Izraelu, dužno je da dostavi dva primerka obrasca Zahteva za pribavljanje informacija iz Registra državljana (kliknuti ovde za preuzimanje Zahteva za pribavljanje informacija iz Registra državljana).

  Taksa se plaća za ovu uslugu (kliknuti ovde za otvaranje tarifnika).

  G.           Prijava i ažuriranje podataka za Ministarstvo unutrašnjih poslova

  U skladu sa Zakonom o upisu državljana, 5725 - 1965, izraelski državljanin je dužan da dostavi obaveštenje Registru državljana pri Ministarstvu unutrašnjih poslova o svakoj promeni ličnog statusa. Ovaj postupak se sprovodi između izraelskih državljana u inostranstvu i Ministarstva unutrašnjih poslova putem posebnih obrazaca. Ovi obrasci se šalju u Izrael preko konzularnih odeljenja izraelskih misija širom sveta.

  U nastavku su date detaljne inormacije o načinu prijave promene ličnog statusa izraelskih državljana Ministarstvu unutrašnjih poslova:

  1. Prijava bračnog statusa

  Izraelski državljanin koji sklopi brak u inostranstvu treba da prijavi novo bračno stanje Registru državljana popunjavanjem obrasca prijave o promeni statusa (kliknuti ovde za preuzimanje obrasca Prijave promene ličnog statusa) i slanjem istog konzularnom odeljenju diplomatske misije zajedno sa overenim i prevedenim (sem u slučaju da je isprava na engleskom jeziku) originalom venčanog lista. U slučaju da supružnik nije Izraelac, obavezno se dostavlja i fotokopija prve strana pasoša supružnika.

  Ova usluga je oslobođena plaćanja takse.

  2. Prijava razvoda braka

  Izraelski državljanin koji se razvede u inostranstvu treba da prijavi novo bračno stanje Registru državljana popunjavanjem obrasca prijave  o promeni statusa (kliknuti ovde za preuzimanje obrasca Prijave promene ličnog statusa) i slanjem istog konzularnom odeljenju diplomatske misije, uz potpis oba supružnika, zajedno sa overenim i prevedenim (sem u slučaju da je isprava na engleskom jeziku) originalom rešenja o razvodu braka. U slučaju da supružnik nije Izraelac, obavezno se dostavlja i fotokopija prve strana pasoša supružnika

  Ova usluga je oslobođena plaćanja takse.

  3. Prijava smrtnog slučaja

  Blizak član porodice preminulog izraleskog državljanina treba da prijavi Registru državljana smrt svog srodnika popunjavanjem obrasca prijave  o promeni statusa (kliknuti ovde za preuzimanje obrasca Prijave promene ličnog statusa) i slanjem istog konzularnom odeljenju diplomatske misije zajedno sa overenim i prevedenim (sem u slučaju da je isprava na engleskom jeziku) originalom smrtovnice.

  Ova usluga je oslobođena plaćanja takse.

  4. Prijava smrti supružnika

  Izraelski državljanin koji je udovac/udovica citizen dužan je da prijavi Registru državljana promenu bračnog stanja popunjavanjem obrasca prijave  o promeni statusa (kliknuti ovde za preuzimanje obrasca Prijave promene ličnog statusa) i slanjem istog konzularnom odeljenju diplomatske misije zajedno sa overenim i prevedenim (sem u slučaju da je isprava na engleskom jeziku) originalom smrtovnice supružnika.

  Ova usluga je oslobođena plaćanja takse.

  5. Prijava izbora imena lica koje je stupilo u brak, razvelo se ili postalo udovac/udovica

  Izraelski državljanin koji je stupio u brak, razveo se ili postao udovac/udovica a želi da izabere novo prezime treba da prijavi Registru državljana  promenu bračnog stanja popunjavanjem obrasca prijave  o izboru imena (kliknuti ovde za preuzimanje obrasca Prijave izbora imena) i slanjem istog konzularnom odeljenju diplomatske misije zajedno sa overenim i prevedenim (sem u slučaju da je isprava na engleskom jeziku) originalom venčanog lista, rešenja o razvodu ili smrtovnice.

  Da bi se ovaj postupak izvršio prijava misiji se obavezno vrši lično.

  Ova usluga je oslobođena plaćanja takse.
   
  6. Prijava promene imena

  Izraelski državljanin koji želi da promeni ime ili prezime dužan je da dođe lično u diplomatsku misiju, gde će popuniti obrazac prijave o promeni imena u dva primerka (kliknuti ovde za preuzimanje obrasca Prijave promene imena). Misija će poslati obrazac Miistarstvu unutrašnjih poslova Izraela. Po odobrenju promene imena, pasoš se ažurira u skladu sa tim. Kada se državljanin koji je promenio ime vrati u Izrael, dužan je da ode u Ministarstvo unutrašnjih poslova da bi se unela izmena u ličnu kartu.

  Taksa se naplaćuje za promenu imena (kliknuti ovde za otvaranje tarifnika).


  7. Prijava promene adrese u Izraelu

  Izraelski državljanin koji boravi u inostranstvu, a želi da promeni adresu u Izraelu može to da uradi popunjavanjem obrasca Promena adrese (kliknuti ovde za preuzimanje obrasca Promena adrese). Da bi to uradio, dužan je da se lično prijavi misiji i da na uvid ličnu ispravu. Takođe je dužan da priloži fotokopije priloga svoje i lične karte supružnika. Ukoliko ima punoletnu decu koja žive sa njim, dužan je da priloži i fotokopije priloga njihovih ličnih karata.

  H.            Odricanje od izraelskog državljanstva

  Proces odricanja od izraelskog državljanstva je namenjen izraelskim državljanima koji žive u inostranstvu i koji žele da se odreknu izraelskog državljanstva iz bilo kog razloga. On se sprovodi preko izjave o odricanju od državljanstva zajedno sa odgovarajućim ispravama i zahtevom Ministarstvu unutrašnjih poslova za njegovim odobrenjem.

  Važno je imati u vidu da odluku o odricanju od državljanstva donosi po sopstvenom nahođenju ministar unutrašnjih poslova ili lice koje isti imenuje, a dokle god se ne dobije takvo odobrenje, lice koje je dalo izjavu je i dalje izraelski državljanin. Treba imati u vidu da je bilo slučajeva u kojima je ministar smatrao, iz različitih razloga, da nije u redu prihvatiti odricanje od državljanstva.

  Lice koje želi da preda zahtev za odricanje od izraelskog državljanstva dužno je da se lično  prijavi konzularnom odeljenju diplomatske misije i uradi sledeće:

  •             Prijavi Registru državljana lični status do tog trenutka.

  •             Utvrdi status vojne obaveze.

  •             Za punoletno lice: Punoletno lice je dužno da popuni obrazac Izjave o odricanju od izraelskog državljanstva za punoletno lice (kliknuti ovde za preuzimanje obrasca Izjave o odricanju od izraelskog državljanstva za punoletno lice).

  •             Za maloletno lice: Za maloletno lice obavezno se popunjava obrazac Izjave o odricanju od izraelskog državljanstva za maloletno lice (kliknuti ovde za preuzimanje obrasca Izjave o odricanju od izraelskog državljanstva za maloletno lice).

  •             Da na uvid odobrenja drugog državljanstva ili zvaničnog dopisa predmetne vlasti koja garantuje da će državljanstvo predmetne zemlje biti odobreno (dopis mora imati važnost najmanje dve godine i mora biti sastavljen na engleskom ili preveden na hebrejski).

  •             Uplati taksu (kliknuti ovde za otvaranje tarifnika).

  Molimo, imajte u vidu sledeće:

  1.            Veoma je važno popuniti sve delove obrasca jer u suprotnom Ministarstvo unutrašnjih poslova neće uzeti zahtev u obradu.

  2.            Proces odricanja državljanstva se ne može izvršiti poštom. Obavezno je prisustvo podnosioca zahteva!

  3.            U izjavi, u donjem delu obrasca - Izjava o odricanju od izraelskog državljanstva - potpisnik je dužan, pre upotrebe izraelskog pasoša, da proveri kod diplomatske misije da li mu je povučeno izraelsko državljanstvo.

  I.             Upiti o pravu na povratak rezidenata

  Ministarstvo za asimilaciju useljenika se bavi svim pitanjima vezanim za državljane povratnike. Za informacije o beneficijama na koje državljani povratnici imaj pravo, posetite internet stranu Ministarstva za asimilaciju useljenika www.moia.gov.il, i prijavite se kao rezident povratnik.

  Pored registracije na internet strani, možete i direktno kontaktirati i Ministarstvo za asimilaciju useljenika u vezi sa svim pitanjima o pravima rezidenata povratnika, na sledeće brojeve telefona: 03-973-3333 i 02-675-2324.


  J.             Tarifnik za konzularne usluge

  Kliknuti ovde za otvaranje tarifnika za konzularne usluge.

  Poglavlje 3.Vize

  Ministar unutrašnjih poslova Države Izrael je zadužen za primenu zakona Države kojima se propisuju uslovi ulaska u Izrael (Zakon o povratku, 5710 - 1950, kao i Zakon o ulasku u Izrael, 5712 - 1952). Ovlašćenje za primenu ovih zakona u inostranstvu delegirano je ministru inostranih poslova (Službeni glasnik br. 255 od 16.10.1952.) i izraelskim predstavnicima u inostranstvu (Službeni glasnik br. 2465 od 7.10.1978.).

  Izrael ima sporazume o viznim olakšicama sa mnogim zemljama. Pre posete diplomatskoj misiji, proveriti da li vam je potrebna viza za ulazak u Izrael (kliknuti ovde za preuzimanje spiska zemalja sa kojima Izrael ima sporazume o viznim olakšicama). Važno je naglasiti da se režim viznih olakšica odnosi samo na vize za kratak boravak i na pasoše (a ne na laissez passer).

  U nastavku se nalaze vrste viza i proces prijave za njihovo dobijanje:

  a.            Useljenička viza

  Zakon o povratku, 5710 - 1950 predviđa pravo svakog Jevrejina za useljenje u Državu Izrael. Ovaj zakon predstavlja izraz povezanosti jevrejskog naroda sa svojom domovinom. Smatra se da su Jevreji koji se vraćaju u Izrael stanovništvo koje je boravilo van Izraela, odnosno čiji su preci boravili van Izraela, a sada se vraćaju u svoju zemlju. U smislu zakona: „Jevrejin je lice čija je majka jevrejske nacionalnosti, odnosno koje je primilo judaizam kao veroispovest i koje nije nijedne druge veroispovesti.”

  Prema dogovoru između vlade Izraela i Jevrejske agencije, Agencija se bavi pitanjima useljenika (alija) u Izrael, tj. proverom kandidata, davanjem saveta i uputstava, sprovođenjem postupaka asimilacije, upućivanjem na centre za useljenike, mesta za studiranje, zapošljavanje, itd. Izaslanik za useljenike (alija) Jevrejske agencije, koji preporučuje lice za useljenje, predaje zahtev zajedno sa svojom pismenom preporukom zvaničnom predstavniku Države Izrael.

  U skladu sa zakonom, ovlašćenje za izdavanje useljeničke vize isključivo pripada diplomatsko-konzularnom predstavniku. Iz tog razloga, ovaj predstavnik analizira zahtev i preporuku predstavnika za useljenike (alija). Diplomatsko-konzularni predstavnik ima pravo da traži dodatne informacije, kako od podnosioca zahteva tako i od predstavnika za useljenike. U slučaju sumnje, diplomatsko-konzularni predstavnik ima pravo da preda zahtev konzularnom odeljenju Ministarstva inostranih poslova na odluku.

  Lica zainteresovana za otpočinjanje procesa useljenja u Izrael treba da stupe u kontakt sa predstavnikom za useljenike (alija) iz Jevrejske agencije koji je odgovoran za oblast u kojoj imaju prebivalište. Za informacije o načinu stupanja u kontakt sa predstavnikom za useljenike (alija), vidi poglavlje Opšte informacije.

  b.            A/1 privremena rezidentna viza (podobnost za useljenje u skladu sa Zakonom o povratku)

  A/1 privremena rezidentna viza se daje licu koje je podobno za useljenje (alija) i koje prođe kroz proces provere koju sprovede predstavnik za useljenike (alija) iz Jevrejske agencije i čiji zahtev analizira i odobri diplomatsko-konzularni predstavnik izraelske misije.

  c.             A/2 učenička viza

  Ovu vizu mogu dobiti lica koja žele da se školuju u Izraelu u osnovnim i srednjim školama, akademskim institucijama, ješivotima i omladinskim institucijama Jevrejske agencije. Viza važi do jedne godine i obuhvata više ulazaka i izlazaka iz zemlje. Lica kojima se odobri ova viza nemaju pravo na rad u Izraelu.

  Napomena: Maloletno lice neće dobiti vizu bez pismene saglasnosti oba roditelja ili zakonskog staratelja.

  Vizu može dobiti učenik koji dostavi sledeće:

  •             Popunjen i potpisan zahtev za vizu za ulazak u Izrael (kliknuti ovde za preuzimanje Zahteva za vizu za ulazak u Izrael).

  •             Dve fotografije veličine 5x5 cm
  •             Overena potvrda o školovanju u priznatoj obrazovnoj ustanovi u Izraelu.

  •             Dokaz da učenik ima finansijska sredstva za školovanje i izdržavanje tokom boravka u Izraelu.

  •             Putna isprava koja važi najmanje godinu dana, pod uslovom da njegova zemlja ima diplomatsku misiju u Državi Izrael. Ukoliko nema misije u Izraelu, pasoš mora da važi za celo vreme školovanja i još šest meseci po isteku tog perioda.

  •             Uplata takse (kliknuti ovde za otvaranje tarifnika).

  d.            A/3 viza za sveštenstvo

  Ovu vizu dobija sveštenstvo za potrebe ispunjenja svojih svešteničkih dužnosti u verskim zajednicama u Izraelu, a prema pozivu priznate verske institucije u Izraelu. Sveštenik koji odlazi u Izrael na kratak boravak i traži vizu za ulazak u Izrael dobiće običnu B/2 vizu.

  Isključivo ministar unutrašnjih poslova ima ovlašćenje za odobravanje A/3 vize. Zahtev treba da preda u Izraelu ona verska institucija koja poziva sveštenika. Diplomatska misija će izdati vizu isključivo uz prethodno odobrenje Ministarstva unutrašnjih poslova. Važnost vize će biti u skladu sa propisima Ministarstva unutrašnjih poslova, uz mogućnost produženja u Izraelu.


  U slučaju da Ministarstvo unutrašnjih poslova odobri vizu, istu će izdati misija po dostavljanju sledećeg:

  •             Popunjenog i potpisanog zahteva za vizu za ulazak u Izrael (kliknuti ovde za preuzimanje Zahteva za vizu za ulazak u Izrael).

  •             Važećeg pasoša.

  •             Uplate takse (kliknuti ovde za otvaranje tarifnika).

  •             Dve fotografije veličine 5x5 cm
  e.            A/4 viza - za supružnike i decu imalaca A/2 odnosno A/3 vize

                  Ovu vizu dobijaju  supružnici i maloletna deca imalaca A/2 ili A/3 vize.

                  Viza se izdaje pod sledećim uslovima:

  •             Podnosilac zahteva je supružnik i/ili maloletno dete lica koje ima A/2 ili A/3 vizu.

  •             Zahtev za A/4 vizu je popunjen i potpisan i priložen uz zahtev za vizu lica u čijoj su pratnji (kliknuti ovde za preuzimanje Zahteva za vizu za ulazak u Izrael).

  •             Uplata takse (kliknuti ovde za otvaranje tarifnika).

  •             Dve fotografije veličine 5x5 cm


  f.             B/1 radna viza

  Ova viza se odobrava licu kome je boravak u Izraelu odobren na određeno vreme za potrebe posla. Ova viza se odobrava stručnim licima i umetnicima, između ostalih, a izdaje se isključivo uz odobrenje Ministarstva unutrašnjih poslova.

  Taksu plaća podnosilac zahteva pri predaji zahteva jednoj od službi za upravne poslove Ministarstva unutrašnjih poslova. Po prijemu odobrenja Ministarstva unutrašnjih poslova, misija će izdati B/1 radnu vizu nakon razgovora sa podnosiocem zahteva koji podnese sledeća dokumenta:

  1.            Overeno uverenje o dobrom vladanju.

  2.            Lekarsko uverenje dobijeno u klinikama ili bolnicama koje priznaje misija (uverenje mora da sadrži, između ostalog, negativne rezultate ispitivanja na tuberkulozu, hepatitis i HIV) i rezultate ispitivanja krvi.

  3.            Izjava o davanju otiska prsta (Država Izrael je počela sa postupkom uzimanja otiska prsta od stranaca koji dolaze u zemlju na rad) i fotografija.

  4.            Popunjen zahtev za vizu (kliknuti ovde za preuzimanje Zahteva za vizu za ulazak u Izrael).

  5.            Dve fotografije veličine 5x5 cm
  Period važnosti B/1 radne vize će biti u skladu sa uputstvima Ministarstva unutrašnjih poslova. Radnik je dužan da uđe u Izrael u periodu navedenom u vizi i boravi u zemlji u periodu navedenom u istoj. Lice koje dobije tu vizu ima pravo da se prijavi jednoj od službi za upravne poslove Minstarstva unutrašnjih poslova i produži vizu.

  g.            B/2 viza za kratak boravak

  B/2 vizu može dobiti lice koje želi na kratko da boravi u Izraelu (poseta, turistička poseta, poslovni sastanak ili učenje hebrejskog jezika na ulpanu). Lice koje uđe u Izrael sa vizom B/2 nema pravo na rad u Državi Izrael.

  B/2 viza važi do tri meseca od datuma izdavanja. Trajanje boravka u Izraelu će odrediti granična policija. Posetilac koji želi da produži boravak  može da preda zahtev u jednoj od regionalnih službi za upravne poslove Ministarstva unutrašnjih poslova.

  Proces koji se vrši u misiji:

  •             Davanje na uvid putne isprave koja važi najmanje šest meseci po isteku perioda boravka u Izraelu.

  •             Popunjen i potpisan zahtev za vizu za ulazak u Izrael (kliknuti ovde za preuzimanje Zahteva za vizu za ulazak u Izrael).

  •             Fotokopija putne isprave podnosioca zahteva.

  •             Dokaz o dovoljnim finansijskim sredstvima podnosioca zahteva za vreme boravka u Izraelu.

  •             Rezervacija povratne avionske karte za Izrael.

  •             Dve fotografije veličine 5x5 cm
  •             Uplata takse (kliknuti ovde za otvaranje tarifnika).

  Napomena:

  1.            Konzul ima pravo da traži dodatna dokumenta.

  2.            Pošto se naplaćuje manipulativna naknada za zahtev, ista neće biti vraćena podnosiocu zahteva u slučaju da je podnosilac odbijen za vizu iz bilo kog razloga.

  Poglavlje 4. Obrasci i spiskovi za preuzimanje

  1.            Obrasci za upis

                  Upis izraelskih državljana koji borave u inostranstvu      

  2.            Putne isprave

                  Zahtev za produžavanje pasoša

                  Zahtev za izdavanje pasoša

                  Izjava o gubitku, krađi ili oštećenju pasoša ili laissez passer

  3.            Registar državljana

                  Prijava rođenja izraelskog državljanina u inostranstvu

                  Zahtev za pribavljanje isprava iz Registra državljana

                  Zahtev za pribavljanje informacija iz Registra državljanja

                  Zahtev za izmenama, dopunama i ispravkama podataka u Registru državljana

                  Prijava promene ličnog statusa (stupanje u brak, razvod braka, smrt supružnika)

                  Prijava izbora imena

                  Prijava promene imena

                  Prijava promene adrese

                  Zahtev za razjašnjenjem putničkih podataka

  4.            Državljanstvo   

                  Upitnik za razjašnjavanje statusa (državljanstva) u Izraelu

                  Uverenje o izraelskom državljanstvu

                  Izjava o odricanju od izraelskog državljanstva za punoletno lice

                  Izjava o odricanju od izraelskog državljanstva za maloletno lice

                  Izjava o neprihvatanju izraelskog državljanstva

                  Prijava odricanja/poništavanja - Izjava o neprihvatanju izraelskog državljanstva

  5.            Izraelske odbrambene snage

                  Prijava i lični zahtev lica kvalifikovanog za služenje vojnog roka koje boravi u inostranstvu

                  Zahtev za odlaganje vojne obaveze izraelskih državljana u inostranstvu

  6.            Policija

                  Uverenje da lice nije krivično osuđivano (Uverenje o dobrom vladanju)

  7.            Vize

                  Zahtev za vizu za ulazak u Izrael

  8.            Tarifnik za konzularne usluge

                  Tarifnik za konzularne usluge

  9.            Spisak zemalja sa kojima Izrael ima sporazume o viznim olakšicama

                  Spisak sporazuma o bilateralnim viznim olakšicama - na hebrejskom

                  Spisak sporazuma o bilateralnim viznim olakšicama - na engleskom

 •  
   
 •