การขอวีซ่า

การขอวีซ่า

 •  
 •  
 •  
 • เอกสารสำหรับการยื่นขอวีซ่าประเภทธุรกิจ

 •  
  ( ) จดหมายเชิญจากบริษัทที่อิสราเอล
  ( ) แบบฟอร์มการยื่นขอวีซ่า
  ( ) พาสปอร์ต (ตัวจริงพร้อมสำเนา) วันหมดอายุต้องมากกว่า 6 เดือน
  ( )  สำเนาบัตรประชาชน-สำเนาทะเบียนบ้าน
  ( )  รูปถ่าย 2 ใบ (ใช้ขนาดตามที่ระบุในแบบฟอร์มการขอวีซ่าเท่านั้น)
  ( )  เอกสารรับรองการทำงานที่ใช้ประกอบการพิจาราณาวีซ่า (สามารถใช้อย่างใดอย่างหนึ่งได้)
  - หนังสือรับรองการทำงาน ที่ระบุตำแหน่ง ระยะเวลาการทำงาน และเงินเดือน และ/หรือ/
  - หนังสืออนุญาตลางาน ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือ บริษัท และ/หรือ/
  - หนังสือจดทะเบียนบริษัทฉบับจริงพร้อมสำเนา ในกรณีที่ผู้ยื่นคำร้องเป็นเจ้าของบริษัท
  ( )  สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
  ( )  ตั๋วเดินทางไป-กลับ (ล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน)
  ( )  ใบอนุญาตให้ทำงานฉบับจริงพร้อมสำเนา (กรณีที่เป็นชาวต่างประเทศ)
  ( )  ค่าธรรมเนียมวีซ่า 850 บาท (โปรดเตรียมเงินค่าธรรมเนียมให้พอดี ค่าธรรมเนียมต่างๆ สามารถชำระได้ด้วยเงินสดและบัตรเครดิต (วีซ่าหรือมาสเตอร์การ์ด))
 • เอกสารสำหรับการยื่นขอวีซ่าประเภทนักท่องเที่ยว

 •  
  ( ) แบบฟอร์มการยื่นขอวีซ่า
  ( ) พาสปอร์ต (ตัวจริงพร้อมสำเนา) วันหมดอายุต้องมากกว่า 6 เดือน
  ( ) สำเนาบัตรประชาชน-สำเนาทะเบียนบ้าน
  ( ) รูปถ่าย 2 ใบ (ใช้ขนาดตามที่ระบุในแบบฟอร์มการขอวีซ่าเท่านั้น)
  ( ) เอกสารรับรองการทำงานที่ใช้ประกอบการพิจาราณาวีซ่า (สามารถใช้อย่างใดอย่างหนึ่งได้)
  หนังสือรับรองการทำงาน ที่ระบุตำแหน่ง ระยะเวลาการทำงาน และเงินเดือน และ/หรือ/
  หนังสืออนุญาตลางาน ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือ บริษัท และ/หรือ/
  - หนังสือจดทะเบียนบริษัทฉบับจริงพร้อมสำเนา ในกรณีที่ผู้ยื่นคำร้องเป็นเจ้าของบริษัท
  ( ) สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
  ( ) สำเนาบัตรเครดิต
  ( ) ตั๋วเดินทางไป-กลับ (ล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน)
  ( ) จดหมายจองโรงแรมที่พักในอิสราเอล
  ( ) ค่าธรรมเนียมวีซ่า 850 บาท (โปรดเตรียมเงินค่าธรรมเนียมให้พอดี ค่าธรรมเนียมต่างๆ สามารถชำระได้ด้วยเงินสดและบัตรเครดิต (วีซ่าหรือมาสเตอร์การ์ด))
 • เอกสารสำหรับการยื่นขอวีซ่าประเภทเยี่ยมเพื่อนหรือคนรู้จักที่อยู่ในอิสราเอล

 •  
  ( ) จดหมายเชิญจากเพื่อนหรือคนรู้จักที่อยู่ในอิสราเอล พร้อมระบุรายละเอียดของผู้เชิญเช่นเบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ อาชีพฯลฯ
  ( ) แบบฟอร์มการยื่นขอวีซ่า
  ( ) พาสปอร์ต (ตัวจริงพร้อมสำเนา) วันหมดอายุต้องมากกว่า 6 เดือน
  ( ) สำเนาบัตรประชาชน-สำเนาทะเบียนบ้าน
  ( ) รูปถ่าย 2 ใบ (ใช้ขนาดตามที่ระบุในแบบฟอร์มการขอวีซ่าเท่านั้น)
  ( ) เอกสารรับรองการทำงานที่ใช้ประกอบการพิจาราณาวีซ่า (สามารถใช้อย่างใดอย่างหนึ่งได้)
  - หนังสือรับรองการทำงาน ที่ระบุตำแหน่ง ระยะเวลาการทำงาน และเงินเดือน และ/หรือ/
  - หนังสืออนุญาตลางาน ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือ บริษัท และ/หรือ/
  - หนังสือจดทะเบียนบริษัทฉบับจริงพร้อมสำเนา ในกรณีที่ผู้ยื่นคำร้องเป็นเจ้าของบริษัท
  ( ) สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
  ( ) สำเนาบัตรเครดิต
  ( ) ตั๋วเดินทางไป-กลับ (ล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน)
  ( ) ค่าธรรมเนียมวีซ่า 850 บาท (โปรดเตรียมเงินค่าธรรมเนียมให้พอดี ค่าธรรมเนียมต่างๆ สามารถชำระได้ด้วยเงินสดและบัตรเครดิต (วีซ่าหรือมาสเตอร์การ์ด))
 • *เอกสาร สำหรับชาวอิสราเอลที่ทำงานหรืออาศัยอยู่ในประเทศไทย

 •  
  ( ) จดหมายเชิญพร้อมระบุรายละเอียดของผู้เชิญ เช่นเบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่  อาชีพ ฯลฯ
  ( ) ใบอนุญาตให้ทำงานฉบับจริงพร้อมสำเนา
  ( ) วีซ่าให้อยู่ในประเทศไทยประทับตราในพาสปอร์ต
  ( ) เอกสารของผู้ร้องขอวีซ่าตามที่ระบุในวีซ่าประเภทเยี่ยมเพื่อนหรือคนรู้จักที่อยู่ในอิสราเอล
   
  *กรณีที่ผู้เชิญมีเพียงวีซ่าท่องเที่ยวอยู่ในประเทศไทย สถานทูตจะออกจดหมายให้ไปขอใบอนุมัติวีซ่าที่กระทรวงมหาดไทย หลังจากใบอนุมัติถูกส่งมาที่สถานทูตแล้ว จึงจะประทับตราวีซ่า      ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาคลิก http://bangkok.mfa.gov.il