การขอวีซ่า

การขอวีซ่า

 •  
 •  
 • เอกสารสำหรับการยื่นขอวีซ่าประเภทธุรกิจ

 •  
  เอกสารที่ต้องใช้มีดังนี้
   
  ( ) จดหมายเชิญจากบริษัทในอิสราเอล
  ( ) แบบฟอร์มการยื่นขอวีซ่า
  ( ) พาสปอร์ต (ตัวจริงพร้อมสำเนา) วันหมดอายุต้องมากกว่า 6 เดือน
  ( ) สำเนาบัตรประชาชน-สำเนาทะเบียนบ้าน
  ( ) รูปถ่าย 2 ใบ (5 x 5.5 ซม.) ขนาดใบหน้า 3.5 x 4.5 ซม.
  ( ) จดหมายรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ
  ( ) สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
  ( ) ตั๋วเดินทางไป-กลับ (ล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน)     
  ( ) ใบอนุญาตให้ทำงานฉบับจริงพร้อมสำเนา (กรณีที่เป็นชาวต่างประเทศ)
  ( ) ค่าธรรมเนียมวีซ่า 800 บาท 
   
  **​ทราบผลวีซ่าภายในเวลา 7 วันทำการ**
   
  ในบางกรณี บริษัทในอิสราเอลต้องยื่นขอวีซ่าในนามของผู้ที่จะเดินทาง ที่กระทรวงมหาดไทยของอิสราเอล วีซ่าจะออกภายใน 7 วันทำการ ขึ้นอยู่กับใบตอบรับอย่างเป็นทางการจากกระทรวงมหาดไทย (ขั้นตอนการอนุมัติอาจจะใช้เวลา 2-3 สัปดาห์)
 • เอกสารสำหรับการยื่นขอวีซ่าประเภทนักท่องเที่ยว

 •  
  ( ) แบบฟอร์มการยื่นขอวีซ่า
  ( ) ​พาสปอร์ต (ตัวจริงพร้อมสำเนา) วันหมดอายุต้องมากกว่า 6 เดือน
  ( ) สำเนาบัตรประชาชน-สำเนาทะเบียนบ้าน
  ( ) รูปถ่าย ใบ (5 x 5.5 ซม.) ขนาดใบหน้า 3.5 x 4.5 ซม.
  ( ) จดหมายรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ
  ( ) สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง เดือน
  ( ) สำเนาบัตรเครดิต
  ( ) ตั๋วเดินทางไป-กลับ (ล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน)
  ( ) จดหมายจองโรงแรมที่พักในอิสราเอล
  ( ) ค่าธรรมเนียมวีซ่า 800 บาท

  หมายเหตุ

  - สำหรับเด็กที่เดินทางกับผู้ปกครองเพียงคนเดียว ต้องแสดงเอกสารยินยอมอนุญาตให้เดินทางเป็นลายลักษณ์อักษรที่ออกจากอำเภอด้วย 
  - ค่าธรรมเนียมวีซ่า 800 บาท ( อัตรานี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาตรวจสอบกับแผนกวีซ่า ช่วงเวลาทำการ)
  - ทราบผลวีซ่าภายในเวลา 7 วันทำการ ขึ้นอยู่กับ หนังสือจองโรงแรม เอกสารตารางการเดินทาง และจุดประสงค์ในการเดินทาง
 • เอกสารสำหรับการยื่นขอวีซ่าประเภทเยี่ยมเพื่อนหรือคนรู้จักที่อยู่ในอิสราเอล

 •  
  ( ) จดหมายเชิญจากเพื่อนหรือคนรู้จักที่อยู่ในอิสราเอล พร้อมระบุรายละเอียดของผู้เชิญเช่นเบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ อาชีพฯลฯ
  ( ) แบบฟอร์มการยื่นขอวีซ่า
  ( ) พาสปอร์ต (ตัวจริงพร้อมสำเนา) วันหมดอายุต้องมากกว่า 6 เดือน
  ( ) สำเนาบัตรประชาชน-สำเนาทะเบียนบ้าน
  ( ) รูปถ่าย 2 ใบ (5 x 5.5 ซม.) ขนาดใบหน้า 3.5 x 4.5 ซม.
  ( ) จดหมายรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ​
  ( ) สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
  ( ) สำเนาบัตรเครดิต
  ( ) ตั๋วเดินทางไป-กลับ (ล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน)
  ( ) ค่าธรรมเนียมวีซ่า 800 บาท
   
  **​ทราบผลวีซ่าภายในเวลา 7 วันทำการ ขึ้นอยู่กับความพร้อมของเอกสาร**
 • เอกสารสำหรับชาวอิสราเอลที่ทำงานหรืออาศัยอยู่ในประเทศไทย

 •  
  ( ) ​จดหมายเชิญพร้อมระบุรายละเอียดของผู้เชิญ เช่นเบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ อาชีพ ฯลฯ
  ( ) ใบอนุญาตให้ทำงานฉบับจริงพร้อมสำเนา
  ( ) วีซ่าให้อยู่ในประเทศไทยประทับตราในพาสปอร์ต
  ( ) เอกสารของผู้ร้องขอวีซ่าตามที่ระบุในวีซ่าประเภทท่องเที่ยว
   
  *กรณีที่ผู้เชิญมีเพียงวีซ่าท่องเที่ยวอยู่ในประเทศไทย สถานทูตจะออกจดหมายให้ไปขอใบอนุมัติวีซ่าที่กระทรวงมหาดไทย หลังจากใบอนุมัติถูกส่งมาที่สถานทูตแล้ว จึงจะประทับตราวีซ่าได้