การขอข้อมูลจากทะเบียนประชากรของอิสราเอลและตำรวจอิสราเอล

การขอข้อมูลจากทะเบียนประชากร

 •  
   
   
  คณะทูตอิสราเอลในต่างประเทศได้จัดเตรียมการบริการบางส่วนไว้ให้พลเมืองอิสราเอล และ/หรือผู้พำนักชาวอิสราเอลที่อยู่ต่างประเทศ ตามเงื่อนไขของกฎหมายทะเบียนประชากร 5725 - พ. ศ. 2508
   
  1. คำขอที่จะรับข้อมูลทะเบียน/สูติบัตร/มรณบัตร/ประวัติการเข้าออกประเทศ
  หากท่านต้องการขอหนังสือรับรองอย่างใดอย่างหนึ่งข้างต้น ท่านจะต้องกรอกแบบฟอร์มการขอเอกสารจากทะเบียนประชากร (คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดใบคำร้องขอเอกสารจากทะเบียนประชากร) การบริการนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ยกเว้นจะมีหมายเหตุแจ้งไว้ (คลิกที่นี่เพี่อเปิดเปิดดูตารางค่าธรรมเนียม)
   
  ในกรณีที่ต้องการขอสูติบัตรฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ จำเป็นจะต้องยื่นคำร้องล่วงหน้า
   
  ภายหลังการยื่นคำร้องสี่ถึงหกสัปดาห์ ท่านสามารถโทรศัพท์สอบถามคณะทูต แผนกกงสุล เพื่อตรวจสอบสถานะของหนังสือรับรองได้
   
  2. หนังสือรับรองแจ้งสิทธิการเป็นพลเมืองอิสราเอล
  ตามมาตรา 15 ของกฎหมายว่าด้วยสิทธิความเป็นพลเมือง 5712 - พ. ศ. 2495 (ฉบับรวม) พลเมืองอิสราเอลจะได้รับหนังสือรับรองจากรัฐมนตรีมหาดไทยเพื่อยืนยันการมีสิทธิพลเมืองอิสราเอลของตน หนังสือรับรองสามารถขอให้ระบุเป็นภาษาฮิบรูและอังกฤษ รวมถึงวันที่ได้รับสิทธิความเป็นพลเมือง ได้ ประเด็นเหล่านี้สามารถแจ้งแยกกันได้
   
  บางครั้งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นจะเรียกขอหนังสือรับรองสิทธิความเป็นพลเมืองอิสราเอลจากผู้ที่ใช้หนังสือเดินทางที่ไม่สมบูรณ์ หากบุคคลใดประสงค์ที่หนังสือรับรองเพื่อยืนยันสิทธิความเป็นพลเมืองอิสราเอลของตนโดยตรงจากกระทรวงมหาดไทยของอิสราเอล กรุณากรอกคำร้องสำหรับขอหนังสือรับรองสิทธิความเป็นพลเมืองอิสราเอลให้ครบถ้วน (คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดใบคำร้องขอหนังสือรับรองสิทธิความเป็นพลเมืองอิสราเอล) และส่งจดหมายมาที่คณะทูต พร้อมกับสำเนาบัตรประชาชนและหนังสือเดินทาง ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมต้องจ่ายพร้อมกับการยื่นคำร้อง (คลิกที่นี่เพื่อเปิดดูตารางค่าธรรมเนียม)
   
  หมายเหตุ: กรุณากรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง หรือขีดเส้นลงในช่องว่างเพื่อระบุว่าช่องว่างนั้นไม่มีคำตอบ และเป็นสาเหตุที่ท่านไม่กรอกข้อมูลลงไป
   
  โดยปกติแล้ว หนังสือรับรองจะส่งถึงปลายทางภายในแปดถึงสิบสองสัปดาห์
   
  3. การขอหนังสือรับรองความประพฤติ
  บุคคลที่อาศัยอยู่ในอิสราเอลมาเป็นเวลานาน และเรียกร้องจากรัฐบาลของประเทศอื่นหรือสถาบันต่างประเทศให้แสดงหนังสือรับรองว่าไม่เคยมีประวัติด้านอาชญากรรมหรือไม่มีคดีอาชญากรรมที่รอลงอาญาอยู่ (หนังสือรับรองความประพฤติ) สามารถยื่นคำร้องต่อตำรวจอิสราเอลผ่านคณะทูตอิสราเอลได้ ตามกฎหมาย หนังสือรับรองความประพฤติจะไม่ถูกส่งให้ตัวผู้ยื่นคำร้อง แต่จะส่งให้หน่วยงานทางการที่ร้องขอ ซึ่งหนังสือรับรองความประพฤตินี้จะทำการออกโดยตำรวจอิสราเอล
   
  ผู้ยื่นคำร้องจะต้องไปปรากฏตัวที่คณะทูตด้วยตัวเองและแสดงตัวต่อแผนกกงสุลพร้อมเอกสารต่อไปนี้:
  ·         คำร้องสำหรับขอหนังสือรับรองความประพฤติ (คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดใบคำร้องขอหนังสือรับรองประวัติอาชญากรรม) ที่กรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อ
  ·         สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคำร้อง
  ·         รายละเอียดทั้งหมดของผู้ที่มีอำนาจขอหนังสือรับรอง และชื่อของบุคคลที่ติดต่อได้
  ·         ค่าธรรมเนียม หากมีการขอตราประทับ (คลิกที่นี่เพื่อเปิดดูตารางค่าธรรมเนียม)
   
  หนังสือรับรองจะส่งถึงคณะทูตภายในเวลาสี่ถึงแปดสัปดาห์หลังจากทำการยื่นคำร้อง และจะถูกส่งต่อถึงสถาบันที่ร้องขอโดยตรงผ่านจดหมายแบบลงทะเบียน หลังจากสัปดาห์ที่สี่ ท่านสามารถโทรศัพท์สอบถามไปยังคณะทูต แผนกกงสุล เพื่อตรวจสอบสถานะของหนังสือรับรองได้
   
  หากจำเป็นต้องแปลหนังสือรับรองให้เป็นภาษาท้องถิ่น สามารถดูรายชื่อนักแปลได้ในหัวข้อข้อมูลทั่วไป
   
  4. การยื่นคำร้องเพื่อค้นหาที่อยู่
  ผู้ที่ต้องการค้นหาที่อยู่หรือชื่อที่ถูกต้องของบุคคลที่จดทะเบียนในอิสราเอล จะต้องยื่นสำเนาสองชุดของแบบฟอร์มคำร้องขอรับข้อมูลจากฝ่ายทะเบียนประชากร (คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องขอรับข้อมูลจากฝ่ายทะเบียนประชากร) 
   
  5. การขอข้อมูลเกี่ยวกับนักท่องเที่ยว
  หากต้องการข้อมูลของนักท่องเที่ยว กรุณากรอกแบบฟอร์ม “คำร้องขอข้อมูลเกี่ยวกับนักท่องเที่ยว” (คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด) และยื่นต่อแผนกกงสุลพร้อมลงลายมือชื่อ คำร้องนี้จะถูกส่งต่อไปยังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในอิสราเอล
   
 •