การรับรองเอกสาร

การรับรองเอกสาร

 •  
   
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุลได้ให้บริการรูปแบบการรับรองเอกสารแก่บุคคลทั่วไป  บุคคลที่ต้องการใช้บริการนี้ สามารถติดต่อได้ที่แผนกกงสุล ช่วงเวลาทำการ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุลไม่สามารถรับรองอายุของเอกสารนั้นๆ หรือรับรองระบุว่าเป็นจริงได้   เจ้าหน้าที่จะรับรองแต่สิ่งที่เขียนระบุไว้ในเอกสารนั้นๆ
   

  ก. เรื่องทั่วไป


  อำนาจหน้าที่ของตัวแทนทางการทูตและกงสุลในการใช้อำนาจรับรองเอกสารต่างประเทศมาจากมาตรา 50 (ก) ของกฎหมายโนตารี 5736 -พ.ศ. 1976   ภายใต้กฎหมายนี้ การดำเนินการดังกล่าวโดยตัวแทนโดยอาศัยความของอำนาจเหล่านี้จะเสมือนเป็นการดำเนินการโดยโนตารี

   
  การรับรองเอกสารจะต้องกระทำต่อหน้าตัวแทนทางทูต/ กงสุล
   
  คณะทูตประเทศอิสราเอลในต่างประเทศไม่มีอำนาจในการจัดเตรียมหรือแก้ไขเอกสารทางกฎหมายใดๆ ทั้งสิ้น

  การรับรองเอกสารโดยคณะทูต
   
  การรับรองเอกสารโดยคณะทูต ภายใต้กฎหมายและหัวข้อบัญญัติของ :
  • การตรวจสอบลายมือชื่อ
  • การตรวจสอบลายมือชื่อ และตราประทับของหน่วยงานราชการ และเจ้าหน้าที่ในประเทศที่ให้บริการในประเทศที่ไม่ได้ลงลายมือชื่อในอนุสัญญากรุงเฮก ว่าด้วยการยกเลิกข้อกำหนดของการทำให้ เอกสารราชการในต่างประเทศถูกต้องตามกฎหมาย พ.ศ. 2504 (หมายเหตุ)
  • ใบรับรองชีวิต
  • รับรองความถูกต้องของสำเนาเอกสาร
  • การใช้และรับรองคำให้การที่เป็นลายลักษณ์อักษร
  • รับรองความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและใบรับรองแพทย์
  • รับรองพินัยกรรม

  ตัวแทนทางทูต/ กงสุลจะไม่รับรองเอกสารในกรณีต่อไปนี้:

  • การกระทำที่ไม่ได้ดำเนินการอย่างอิสระและเต็มใจ
  • การกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายของประเทศที่คณะทูตปฎิบัติหน้าที่
  • เอกสารเท็จแ/ละ/ หรือผิดกฎหมาย
  • เอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่สมบูรณ์
  • หากตัวแทนหรือผู้ลงลายมือชื่อไม่เข้าใจภาษาในเอกสาร จะดำเนินการแปลเอกสารภายใต้เงื่อนไขพิเศษที่ระบุไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  ความเห็น : ตัวแทนทางทูต/ กงสุลจะใช้ดุลพินิจในการรับรองเอกสารและอาจไม่รับรองเอกสารให้ หากเห็นว่าเอกสารดังกล่าวไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมาย
   

  เอกสารต้นฉบับและสำเนา

  คณะทูตมีอำนาจยืนยันว่าเอกสารดังกล่าวเป็นสำเนาเอกสารที่รับรองแล้วภายใต้แนวทางการภายใน หากจำเป็นต้องตรวจสอบสำเนาของเอกสารต้นฉบับ คณะทูตแผนกกงสุลจะทำสำเนาเอกสารต้นฉบับเพื่อให้แน่ใจว่าสำเนาดังกล่าวมีเนื้อหาตรงกันกับเอกสารต้นฉบับ จากนั้นจึงออกหนังสือรับรอง สำเนาของเอกสารที่ไม่ได้ทำโดยคณะทูตแผนกกงสุลจะไม่ได้รับการยอมรับ

  มีค่าใช้จ่ายสำหรับการถ่ายเอกสาร สำหรับค่าถ่ายเอกสารหนึ่งฉบับ ให้ดูที่ตารางค่าธรรมเนียมในหัวข้อ 1-56  
  หลักฐานประจำตัวของบุคคลของผู้ขอรับบริการ
   
  ตัวแทนจะระบุความเป็นพลเมืองโดยใช้หนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวหรือเอกสารราชการอื่น ๆ ที่มีรูปถ่ายของพลเมืองที่สอดคล้องกับข้อกำหนดของตัวแทนทางทูต /กงสุลเป็นหลักฐานประจำตัวของบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ของการลงลายมือชื่อในเอกสารที่ใช้ทำธุรกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์คือบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางเท่านั้น
   
   
  รายการเอกสารที่ต้องใช้เมื่อมาทำการรับรองเอกสารมีดังนี้
   
  1.          เอกสารที่รับรองและประทับตราแล้ว 
  2.          บัตรประชาชน
  3.          พยาน (ถ้าจำเป็น)
  4.          ค่าธรรมเนียม จะแจ้งให้ทราบตามขั้นตอนของเอกสารแต่ละชนิด
   
 •