การสละความเป็นพลเมืองอิสราเอล

การสละความเป็นพลเมืองอิสราเอล

 •   ขั้นตอนและเอกสารที่ใช้ในกระบวนการสละความเป็นพลเมืองอิสราเอล
 •  
   
  กระบวนการสละความเป็นพลเมืองอิสราเอลมีไว้สำหรับพลเมืองอิสราเอลที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศที่ต้องการสละความเป็นพลเมืองอิสราเอลของตน ไม่ว่าจะเนื่องจากเหตุใดก็ตาม   สามารถดำเนินกระบวนการนี้ได้โดยการยื่นการแจ้งความประสงค์ที่จะสละความเป็นพลเมืองพร้อมเอกสารที่ เกี่ยวข้องและคำขอต่อกระทรวงมหาดไทยเพื่อการอนญาต 
   
  จำเป็นที่จะต้องทราบว่าการตัดสินใจอนุญาตให้สละความเป็นพลเมืองเป็นดุลยพินิจของรัฐมนตรีมหาดไทยหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรี เท่านั้น และตราบใดที่ยังไม่ได้รับอนุญาต บุคคลที่ยื่นการแจ้งดังกล่าวยังคงมีสถานภาพเป็นพลเมืองอิสราเอลอยู่  ขณะเดียวกันมีหลายกรณีที่รัฐมนตรี ไม่อนุญาตการขอสละความเป็นพลเมืองเนื่องจากหลายเหตุผล 
   
  บุคคลที่ต้องการยื่นคำร้องขอสละความเป็นพลเมืองอิสราเอลต้องไปรายงานตัว ด้วยตัวเอง ต่อคณะทูต แผนกกงสุลและดำเนินการดังต่อไปนี้ 
  ·         แจ้งสถานภาพส่วนบุคคลล่าสุดของตนแก่สำนักทะเบียนประชากร  
  ·         แสดงหลักฐานสถานภาพทางทหาร 
  ·         สำหรับผู้ใหญ่  - ผู้ใหญ่ต้องกรอกแบบฟอร์มการแจ้งสละความเป็นพลเมืองอิสราเอลสำหรับผู้ใหญ่   (คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดใบคำร้องแจ้งสละความเป็นพลเมืองอิสราเอลสำหรับผู้ใหญ่)  
  ·         สำหรับผู้เยาว์ - ผู้เยาว์ต้องกรอกแบบฟอร์มการแจ้งสละความเป็นพลเมืองอิสราเอลสำหรับผู้เยาว์ (คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดใบคำร้องแจ้งสละความเป็นพลเมืองอิสราเอลสำหรับผู้เยาว์)
   
  ·         แสดงการอนุญาตเป็นพลเมืองของประเทศอื่นหรือจดหมายทางการจากรัฐบาลท้องถิ่นที่สัญญาที่จะอนุญาต (จดหมายต้องมีอายุอย่างน้อย 2 ปีและเป็นภาษาอังกฤษหรือแปลเป็นภาษาฮีบรู) 
  หมายเหตุ:
  1.     จำเป็นต้องกรอกทุกหัวข้อของแบบฟอร์ม มิฉะนั้นกระทรวงมหาดไทยจะไม่ดำเนินการตามคำขอนั้น 
  2.     ไม่สามารถดำเนินการกระบวนการสละความเป็นพลเมืองทางไปรษณีย์ ผู้ยื่นคำร้องขอจำเป็นต้องมาดำเนินการด้วยตนเอง 
  3.     ก่อนที่ผู้ที่ลงนามที่ด้านล่างของหัวข้อการแจ้งในแบบฟอร์มการแจ้งสละความเป็นพลเมืองอิสราเอลจะใช้หนังสือเดินทาง อิสราเอลของตน   จะต้องตรวจสอบกับคณะทูตก่อนว่าความเป็นพลเมืองของตนถูกยกเลิกแล้วหรือไม่ 
   
 •