About Israel

เกี่ยวกับอิสราเอล

 • เวลาที่อิสราเอล

 • สภาพอากาศของอิสราเอล

  31.07.2014
  • กรุงเทล อาวีฟสดใสปานกลาง24-31°C
  • เยรูซาเล็มสดใสปานกลาง20-31°C
  • เบียร์เชบาสดใสปานกลาง22-34°C
  Data By IMS